What a woman – Thế mới là phụ nữ

What a woman – Thế mới là phụ nữ

What a woman - Thế mới là phụ nữ

What a woman
Three blonde guys are stranded on one side of a
wide river and don’t know how to get across.
The first blonde guy prays to God to make him
smart enough to think of a way to cross the river.
God turns hom into a brown-haired man, and he
swam across.
The second blonde guy prays to God to make him
even smarter, so he can think of a better way to
cross the river. God turns him into a red-haired man,
so he builded a boat and rows across.

——————–

Thế mới là phụ nữ
Ba gã đàn ông tóc vàng bị mắc cạn tại bờ của một
con sông rộng và không biết làm thế nào để có thể đi
qua.
Gã tóc vàng thứ nhất cầu Chúa xin cho hắn đủ thông
minh để nghĩ được cách qua sông. Chúa trời biến
anh ta thành người đàn ông tóc nâu, và anh ta bơi
qua.
Gã tóc vàng thứ hai cầu chúa xin cho hắn thông
minh hơn để có thể nghĩ ra một cách tốt hơn để qua
sông. Chúa trời biến anh ta thành một người đàn ông
tóc đỏ, bởi vậy anh ta đóng một con thuyền và chèo.

——————–

What a woman – Thế mới là phụ nữ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm