THE CITY BOY AND A DONKEY – THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA

THE CITY BOY AND A DONKEY – THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA

THE CITY BOY AND A DONKEY - THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA

THE CITY BOY AND A DONKEY
A City boy, John, moved to the desert and bought a
donkey from an old farmer for $100. The farmer
agreed to deliver the mule the next day.
The next day, the farmer drove up and said,
“Sorry, but I have some bad
news, the donkey died.”
“Well, then, just give me my money back.”
“Can’t do that. I went and spent it already.”
“OK, then, just unload the donkey.”
“What ya gonna do with him?”
“I’m going to raffle him off.”
“You can’t raffle off a dead donkey!”
“Sure I can. Watch me. I just won’t tell
anybody he’s dead.”
A month later the farmer met up with the city
boy and asked, “Hey John, what happened with that
dead donkey?”
“I raffled him off. I sold five hundred tickets
at two dollars a piece and made a profit of $898.00”
“Didn’t anyone complain?”
“Just the guy who won. So I gave him his two
dollars back.”

——————–

THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA
Một thằng bé thành thị, John, chuyển tới sa
mạc và mua một con lừa từ một ông lão nông dân
giá 100 đô la. Ông lão nông dân đồng ý giao con lừa
ngày hôm sau.
Hôm sau, người nông dân chạy tới và
nói:”Xin lỗi, nhưng tôi có tin buồn, con lừa đã chết.”
“Thế à, vậy thì đưa tiền lại cho cháu.”
“Không được. Tôi đi và tiêu hết rồi.”
“Được rồi, vậy thì tống khứ con lừa qua cho
cháu.”
“Cháu sẽ làm gì với con lừa?”
“Cháu sẽ mở một giải thưởng xổ số.”
“Cháu không thể mở giải thưởng bằng một
con cừu chết!”
“Chắc chắn cháu làm được. Chờ xem. Cháu
sẽ không nói cho ai biết nó là con lừa chết.”
Một tháng sau người nông dân gặp đứa bé và
hỏi:”Này John, cái gì xảy đến với con lừa chết?”
“Cháu đã mở một giải thưởng xổ số. Cháu
bán năm trăm vé giá 2 đô la mỗi vé và lời 898 đô
la.”
“Có ai thưa kiện gì không?”
“Chỉ có người thắng. Vì thế cháu trả lại anh
ta 2 đô la.”

——————–

THE CITY BOY AND A DONKEY – THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn