CHILDREN WORDS – NGÔN TỪ TRẺ EM

CHILDREN WORDS – NGÔN TỪ TRẺ EM

CHILDREN WORDS - NGÔN TỪ TRẺ EM

CHILDREN WORDS
A group of professional people posed this
question to a group of 4-to-8-year-olds: “What does
love mean?”
The answers they got were broader and
deeper than anyone could have imagined. See what
you think.
“When my grandmother got arthritis, she
couldn’t bend over and paint her toenails anymore.
So my grandfather does it for her all the time, even
when his hands got arthritis too. That’s love.”
Rebecca, age 8
“Love is when a girl puts on perfume and a
boy puts on shaving cologne and they go out and
smell each other.”
Karl, age 5
“Love is when you go out to eat and give
somebody most of your French fries without making
them give you any of theirs.”
Chrissy, age 6
“Love is when someone hurts you. And you
get so mad but you don’t yell at them because you
know it would hurt their feelings.”
Samantha, age 7
“Love is what makes you smile when you’re
tired.”
Terri, age 4
“Love is when my mommy makes coffee for
my daddy and she takes a sip before giving it to him,
to make sure the taste is OK. ”
Danny, age 7
“Love is when you kiss all the time. Then
when you get tired of kissing, you still want to be
together and you talk more. My Mommy and Daddy
are like that. They look gross when they kiss. ”
Emily, age 8
“Love is what’s in the room with you at
Christmas if you stop opening presents and listen.”
Bobby, age 5
“If you want to learn to love better, you should
start with a friend who you hate.”
Nikka, age 6
“When you tell someone something bad about
yourself and you’re scared they won’t love you
anymore. But then you get surprised because not
only do they still love you, they love you even
more.”
Matthew, age 7
“There are two kinds of love. Our love. God’s
love. But God makes both kinds of them.”
Jenny, age 8
“Love is when you tell a guy you like his
shirt, then he wears it everyday.”
Noelle, age 7
“Love is like a little old woman and a little old
man who are still friends even after they know each
other so well.”
Tommy, age 6
“During my piano recital, I was on a stage and
scared. I looked at all the people watching me and
saw my daddy waving and smiling. He was the only
one doing that. I wasn’t scared anymore.”
Cindy, age 8
“My mommy loves me more than anybody.
You don’t see anyone else kissing me to sleep at
night.”
Clare, age 5
“Love is when mommy gives daddy the best
piece of chicken.”
Elaine, age 5
“Love is when mommy sees daddy smelly
and sweaty and still says he is handsomer than
Robert Redford.”
Chris, age 8
“Love is when your puppy licks your face
even after you left him alone all day.”
Mary Ann, age 4
“I know my older sister loves me because she
gives me all her old clothes and has to go out and
buy new ones.”
Lauren, age 5
“I let my big sister pick on me because my
Mom says she only picks on me because she loves
me. So I pick on my baby sister because I love her.”
Bethany, age 4
“When you love somebody, your eyelashes go
up and down and little stars come out of you.”
Karen, age 7
“Love is when mommy sees daddy on the
toilet and she doesn’t think it’s gross.”
Mark, age 8
“You really shouldn’t say ‘I love you’ unless
you mean it. But if you mean it, you should say it a
lot. People forget.”
Jessica, age 8
“God could have said magic words to make the
nails fall off the cross, but He didn’t. That’s love.”
Max, age 5

——————–

NGÔN TỪ TRẺ EM
Một nhóm người chuyên nghiệp đặt câu hỏi
này:” Tình yêu nghĩa là gì?” cho một nhóm trẻ em 4
– 8 tuổi.
Những câu trả lời thu được thì sâu và rộng
hơn bất cứ người nào có thể tưởng tượng. Hãy xem
những gì bạn nghĩ.
“Khi bà của cháu bị viêm khớp, bà không thể
cúi người và sơn móng chân được nữa. Vì thế ông
cháu lúc nào cũng sơn móng chân cho bà, ngay cả
khi hai bàn tay ông bị viêm khớp. Đó là tình yêu.”
Rebecca, 8 tuổi.
“Yêu là khi con gái xức nước hoa và con trai
xức nước cạo râu côlônhơ và họ đi chơi và ngửi lẫn
nhau.”
Karl, 5 tuổi
“Yêu là khi bạn đi ăn ngoài và cho ai đó
phần lớn khoai tây chiên của bạn mà không làm
người ta đưa bạn bất cứ cái gì của họ.”
Chrissy, 6 tuổi
“Yêu là khi ai đó làm bạn đau đớn. Và bạn
phát khùng dễ sợ nhưng bạn không la hét họ vì bạn
biết điều đó sẽ làm tổn thương tự ái của họ.”
Samantha, 7 tuổi
“Tình yêu là cái làm bạn mỉm cười khi bạn
mệt.”
Terri, 4 tuổi
“Tình yêu là khi má cháu pha cà phê cho ba
cháu và má uống một ngụm trước khi đưa cho ba để
bảo đảm rằng vị cà phê thì được rồi.”
Danny, 7 tuổi
“Yêu là khi lúc nào bạn cũng hôn. Sau đó
bạn mệt mỏi vì hôn, nhưng bạn vẫn muốn ở bên
cạnh nhau và bạn nói chuyện nhiều nữa. Má cháu và
ba cháu thì giống như vậy. Ba với má cháu trông thô
thô khi hôn nhau.”
Emily, 8 tuổi
“Tình yêu là cái ở trong căn phòng với bạn
lúc Nô-en nếu bạn ngừng mở quà tặng và lắng
nghe.”
Bobby, 5 tuổi
“Nếu bạn muốn học để yêu tốt hơn, bạn nên
bắt đầu với một người bạn mà bạn ghét.”
Nikka, 6 tuổi
“Khi bạn kể người ta nghe cái gì đó xấu về
bạn và bạn sợ họ sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng sau
đó bạn trở nên ngạc nhiên không chỉ bởi vì họ còn
yêu bạn mà họ còn yêu bạn hơn.”
Matthew, 7 tuổi
“Có hai thứ tình yêu. Tình yêu của chúng ta.
Tình yêu của Chúa. Nhưng Chúa tạo ra cả hai thứ
tình yêu.”
Jenny, 8 tuổi
“Yêu là khi bạn nói với một anh chàng bạn
thích áo sơ mi của anh ta, sau đó anh ta mặc nó hằng
ngày.”
Noelle, 7 tuổi
“Yêu giống như một bà lão nhỏ và một ông
lão nhỏ vẫn làm bạn với nhau ngay cả sau khi họ
biết nhau quá rõ.”
Tommy, 6 tuổi
“Trong cuộc biễu diễn độc tấu piano của
cháu, cháu ở trên sân khấu và đang sợ hãi. Cháu
nhìn tất cả mọi người đang xem cháu và thấy ba
cháu đang vẫy tay và mỉm cười. Ba cháu là người
duy nhất làm điều đó. Cháu không còn sợ nữa.”
Cindy, 8 tuổi
“Má cháu yêu cháu hơn bất cứ ai. Các cô chú
sẽ không thấy bất cứ người nào hôn cháu để đi ngủ
vào buổi tối.”
Clare, 5 tuổi
“Yêu là khi má đưa cho ba miếng thịt gà
ngon nhất.”
Elaine, 5 tuổi
“Yêu là khi má thấy ba nặng mùi và đầy mồ
hôi nhưng vẫn nói ba đẹp trai hơn Robert Redford.”
Chris, 8 tuổi
“Tình yêu là khi con cún của bạn liếm mặt
bạn ngay cả sau khi bạn đã để nó ở nhà một mình cả
ngày.”
Mary Ann, 4 tuổi
“Cháu biết chị cháu yêu cháu vì chị cho cháu
tất cả quần áo cũ của chị và phải đi mua bên ngoài
những món đồ mới.”
Lauren, 5 tuổi
“Cháu để cho chị lớn cháu rầy la cháu vì má
cháu nói chị cháu chỉ rầy la cháu vì chị yêu cháu. Vì
thế cháu rầy đứa em nhỏ của cháu vì cháu yêu nó.”
Berthany, 4 tuổi
“Khi bạn yêu ai đó, lông mi của bạn giật lên
giật xuống và những ngôi sao nhỏ bay ra khỏi người
bạn.”
Karen, 7 tuổi
“Yêu là khi má thấy ba trong toa-lét và má
không nghĩ như vậy là gớm.”
Mark, 8 tuổi
“Bạn thực sự không nên nói “Em yêu anh”
trừ phi bạn muốn nói điều đó. Nhưng nếu bạn muốn
nói điều đó, bạn nên nói nhiều về nó. Người ta sẽ
quên.”
Jessica, 8 tuổi
“Chúa có thể nói những lời nhiệm màu để
làm những cây đinh rơi khỏi thánh giá, nhưng Ngài
không nói. Đó là tình yêu.”
Max, 5 tuổi

——————–

CHILDREN WORDS – NGÔN TỪ TRẺ EM

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm