MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY – MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY – MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY - MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY
A young man excitedly tells his mother he’s fallen in
love and is going to get married. He says, “Just for
fun, Ma, I’m going to bring over three women and
you try and guess which one I’m going to marry.”
The mother agrees.
The next day he brings three beautiful
women into the house and sits them down on the
couch and they chat for a while. He then says, “Ok,
Ma. Guess which one I’m going to marry.” She
immediately replies, “the red-head in the middle.”
He was surprised that his mother was able to
guess the correct woman, “How do you know?!”
The mother replies, “I don’t like her!”

——————–

MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI
Một thanh niên háo hức nói với má anh ta anh ta đã
yêu và sẽ cưới vợ. Anh ta nói:”Để làm vui, má, con
sẽ đem về nhà 3 người đàn bà và má hãy cố đoán
con sẽ cưới ai.” Người má đồng ý.
Ngày hôm sau anh ta đem về ba phụ nữ đẹp vô nhà
và mời họ ngồi vào trường kỷ và họ tán gẫu một
lúc.Sau đó anh ta nói:”Được rồi, má. Đoán thử con
sẽ cưới ai.” Bà ta trả lời ngay lập tức:”Cô tóc hoe đỏ
ở giữa.”
Anh ta ngạc nhiên rằng má anh ta có thể đoán đúng
người phụ nữ:”Làm sao má biết?!” Bà má đáp:”Má
không thích cô ta!”

——————–

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY – MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm