GOING OUT IN STYLE – RA ĐI HỢP MỐT

GOING OUT IN STYLE – RA ĐI HỢP MỐT

GOING OUT IN STYLE - RA ĐI HỢP MỐT

GOING OUT IN STYLE …
Unable to attend the funeral after his father died, a
son who lived far away called his brother and told
him, “Do something nice for Dad and send me the
bill.”
Later, he got a bill for $200.00, which he paid. The
next month, he got another bill for $200.00, which
he also paid, figuring it was some incidental
expense.
Bills for $200.00 kept arriving every month, and
finally the man called his brother again to find out
what was going on.
“Well,” said the other brother, “you said to do
something nice for Dad. So I rented him a tuxedo.”

——————–

RA ĐI HỢP MỐT …
Không thể dự đám tang sau khi ba chết, một
người con trai sống xa nhà gọi điện cho anh trai và
nói:”Làm cái gì hay cho ba đi và gửi em cái hóa
đơn.”
Sau đó, anh ta nhận một cái hóa đơn 200 đô
la, anh ta trả. Tháng sau, anh ta nhận một cái hóa
đơn khác 200 đô la, anh ta cũng trả, tính như một
món chi tiêu phụ.
Những cái hóa đơn 200 đô la vẫn tiếp tục tới
mỗi tháng, và cuối cùng người đàn ông gọi điện anh
trai một lần nữa để tìm ra chuyện gì đang xảy ra.
“À,” người anh kia trả lời, “em nói làm cái gì
đó hay cho ba. Vì vậy anh thuê cho ba một cái áo
xmốckinh.

——————–

GOING OUT IN STYLE – RA ĐI HỢP MỐT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm