BANTER BIT – MỘT TÍ GIỄU CỢT

BANTER BIT – MỘT TÍ GIỄU CỢT

BANTER BIT - MỘT TÍ GIỄU CỢT

BANTER BIT
The young wife was in tears when she opened the
door for her husband. “I’ve been insulted,” she
sobbed. “Your mother insulted me.”
“My mother!” he exclaimed. “But she is a
hundred miles away.”
“I know, but a letter came for you this
morning and I opened it.”
He looked stern, “I see, but where does the
insult come in?”
“In the postscript,” she answered. “It said:
‘Dear Alice, don’t forget to give this letter to
George.'”

——————–

MỘT TÍ GIỄU CỢT
Người vợ trẻ đầy nước mắt khi cô mở cửa
cho chồng.”Em vừa bị xúc phạm,” cô nức nở. “Má
anh xúc phạm em.”
“Má anh!” chồng kêu lên. “Nhưng bà ở xa hàng
trăm dặm.”
“Em biết, nhưng một lá thư cho anh đến sáng
nay và em mở nó.”
Người chồng trông có vẻ cứng rắn:”Anh
biết, nhưng lời xúc phạm từ đâu đến?”
“Trong phần tái bút,” cô trả lời. Nó được
viết:” Alice yêu quý, đừng quên đưa lá thư này cho
George.”

——————–

BANTER BIT – MỘT TÍ GIỄU CỢT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm