THE GIFTS – NHỮNG MÓN QUÀ

THE GIFTS – NHỮNG MÓN QUÀ

THE GIFTS - NHỮNG MÓN QUÀ

THE GIFTS …
Three sons left home, went out on their own and
prospered. Getting back together they discussed gifts
they were able to give their elderly mother. The first
said, “I built a big house for our mother.”
The second said, “I sent her a Mercedes with
a driver.”
The third smiled and said, “Ha, I got you both beat.
Remember how mother loved to read the Bible?
And you know that she can’t see very well? Well, I
sent her an amazing parrot that recites the entire
Bible. It took Church elders 14 years to teach him.
Mom just has to name the chapter and verse and the
parrot will recite it.”
Soon thereafter, mom sent out her letters of thanks:
“Adam,” she wrote one son, “The house you built is
so big. I live in only one room, but I have to clean
the whole house.”
“Jon,” she wrote to another, “I am too old to travel
and stay at home most of the time, so I rarely use the
Mercedes. And the driver is so rude!”
“Dearest Gerald,” she wrote to her third son, “You
have the good sense to know what your mother
likes. The chicken was absolutely delicious…”

——————–

NHỮNG MÓN QUÀ
Ba người con trai rời gia đình, mỗi người
mỗi đường và đều phát tài. Lúc cùng nhau trở về, họ
bàn bạc về những món quà họ có thể tặng cho người
mẹ già. Người đầu tiên nói:”Anh sẽ xây một căn nhà
lớn cho mẹ chúng ta.”
Người thứ hai nói:”Em sẽ gửi cho mẹ một
chiếc Mercedes cùng với tài xế.”
Người thứ ba cười và nói:”Ha, em sẽ hơn
hẳn hai anh. Hãy nhớ mẹ thích đọc Kinh Thánh như
thế nào? Và hai anh biết rằng mẹ nhìn không tốt? A,
em sẽ gửi mẹ một con vẹt đáng kinh ngạc có thể đọc
thuộc lòng cả bộ Kinh Thánh.Mất 14 năm để mấy
bậc huynh trưởng chức sắc nhà thờ dạy nó. Mẹ chỉ
phải gọi tên chương sách và tiết ra và con vẹt sẽ đọc
lên.”
Chẳng bao lâu sau đó, bà mẹ gửi những lá
thư cảm ơn:
“Adam,” bà viết cho một đứa con, “Căn nhà
con xây quá to. Mẹ chỉ sống trong một phòng nhưng
mẹ phải lau cả căn nhà.”
“Jon,” bà viết cho đứa thứ hai, “Mẹ quá già
để đi đây đó và ở nhà phần lớn thời gian, vì vậy mẹ
hiếm khi dùng chiếc Mercedes. Và tài xế thì quá hỗn
láo!”
“Gerald yêu quý nhất của mẹ,” bà viết cho
đứa con thứ ba, “Con có lương thức tốt biết mẹ thích
gì. Con chim tuyệt ngon …”

——————–

THE GIFTS – NHỮNG MÓN QUÀ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm