UPSET LAWYER – VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG

UPSET LAWYER – VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG

UPSET LAWYER - VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG

UPSET LAWYER
A lawyer opened the door of his BMW, when
suddenly a car came along and hit the door, ripping
it off completely.
When the police arrived at the scene, the
lawyer was complaining bitterly about the damage
to his precious BMW.
“Officer, look what they’ve done to my
Beeeeemer!!!”,he whined.
“You lawyers are so materialistic, you make
me sick!!!” retorted the officer. “You’re so worried
about your stupid BMW, that you didn’t even notice
that your left arm was
ripped off!!!”
“Oh my gaaaad…”, replied the lawyer, finally
noticing the bloody left shoulder where his arm once
was.
“Where’s my Rolex???!!!!”

——————–

VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG
Một luật sư mở cửa chiếc xe BMW thì đột nhiên
một chiếc xe hơi chạy đến và tông vào cánh cửa, xé
toạt nó hoàn toàn.
Khi cảnh sát đến hiện trường, viên luật sư cay đắng
than phiền về hư hại của chiếc BMW.
“Ông sĩ quan, hãy xem họ vừa làm gì với chiếc
Beeeeemer của tôi!!!,” ông ta rên rỉ.
“Luật sư các ông quá thiên về vật chất, ông làm tôi
muốn bệnh!!!” viên cảnh sát vặn lại. Ông quá lo
lắng về chiếc BMW ngớ ngẩn đến nổi ông thậm chí
không chú ý rằng tay trái ông đã rách toạt!!!”
“Ô trời ơi…” viên luật sư trả lời, cuối cùng ông ta
cũng chú ý đến vai trái đầy máu là chỗ cánh tay ông
ta ở đó.
“Cái đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi???!!!”

——————–

UPSET LAWYER – VIÊN LUẬT SƯ LO LẮNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

ROMANCE – LÃNG MẠN

ROMANCE – LÃNG MẠN

ROMANCE - LÃNG MẠN

ROMANCE
An older couple was lying in bed one night.
The husband was falling asleep but the wife felt
romantic and wanted to talk. She said, “You use to
hold my hand when we were courting.”
Wearily he reached across, held her hand for a
second, then tried to get back to sleep.
A few moments later she said, “Then you used
to kiss me.” Mildly irritated, he reached across, gave
her a peck on the cheek and settled down to sleep.
Thirty seconds later she said, “Then you used
to bite my neck.” Angrily, he threw back the bed
covers and got out of bed.
“Where are you going?” she asked.
“To get my teeth!”

——————–

LÃNG MẠN
Một tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang
nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ
nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng
và muốn nói chuyện. Bà nói:”Anh thường cầm tay
em khi chúng ta yêu nhau.”
Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm
tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ.
Một lát sau bà nói:”Sau đó anh thường hôn
em.” Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một
cái trên má và nằm xuống ngủ.
Ba mươi giây sau, bà nói:”Sau đó anh
thường cắn cổ em.” Điên tiết, ông quăng tấm trải
giường và nhảy ra khỏi giường.
“Anh đi đâu?” bà hỏi.
“Lấy hàm răng!”

——————–

ROMANCE – LÃNG MẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn