ROMANCE – LÃNG MẠN

ROMANCE – LÃNG MẠN

ROMANCE - LÃNG MẠN

ROMANCE
An older couple was lying in bed one night.
The husband was falling asleep but the wife felt
romantic and wanted to talk. She said, “You use to
hold my hand when we were courting.”
Wearily he reached across, held her hand for a
second, then tried to get back to sleep.
A few moments later she said, “Then you used
to kiss me.” Mildly irritated, he reached across, gave
her a peck on the cheek and settled down to sleep.
Thirty seconds later she said, “Then you used
to bite my neck.” Angrily, he threw back the bed
covers and got out of bed.
“Where are you going?” she asked.
“To get my teeth!”

——————–

LÃNG MẠN
Một tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang
nằm trên giường. Người chồng rơi vào giấc ngủ
nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng
và muốn nói chuyện. Bà nói:”Anh thường cầm tay
em khi chúng ta yêu nhau.”
Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm
tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ.
Một lát sau bà nói:”Sau đó anh thường hôn
em.” Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một
cái trên má và nằm xuống ngủ.
Ba mươi giây sau, bà nói:”Sau đó anh
thường cắn cổ em.” Điên tiết, ông quăng tấm trải
giường và nhảy ra khỏi giường.
“Anh đi đâu?” bà hỏi.
“Lấy hàm răng!”

——————–

ROMANCE – LÃNG MẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn