FORGET IT – QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI

FORGET IT – QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI

FORGET IT - QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI

FORGET IT
“The thrill is gone from my marriage,” Bill told his
friend Doug.
“Why not add some intrigue to your life and
have an affair?” Doug suggested.
“But what if my wife finds out?”
“Heck, this is a new age we live in, Bill. Go
ahead and tell her about it!”
So Bill went home and said, “Dear, I think
an affair will bring us closer together.”
“Forget it,” said his wife. “I’ve tried that – it
never worked.”

——————–

QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI
“Hôn nhân của tôi không còn gì thú vị nữa,” Bill nói
với bạn Doug.
“Tại sao không thêm sự ngoại tình vào cuộc đời bạn
và có thêm một mối tình?” Doug đề nghị
“Nhưng vợ tôi tìm ra thì sao?”
“Đồ quỷ, chúng ta đang sống trong một thời đại
mới, Bill ạ. Hãy thử và nói với cô ấy về điều đó!”
Thế là Bill về nhà và nói:”Cưng, anh nghĩ một mối
tình sẽ làm cho chúng ta gần nhau hơn.”
“Quên điều đó đi,” vợ nói. “Em đã thử rồi – chưa
bao giờ hiệu quả.”

FORGET IT – QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐI

——————–

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn