B13 – it’s much too hot

it’s much too hot
it's much too hot


GRAMMAR – Ngữ Pháp

WORD – Từ vựng

CONVERSATION – Hội Thoại

Xem thêm