BÀI 26 CÂU GIẢ ĐỊNH

BÀI 26 CÂU GIẢ ĐỊNH

Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không có to của các động từ sau một số động từ chính mang tính cầu khiến. Thường có that trong câu giả định trừ một số trường hợp đặc biệt.

1.   Câu giả định dùng would rather và that

 • Diễn tả sự việc ở hiện tại (present subjunctive):
S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] …
 • Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai) (Xem thêm về câu cầu khiến ở phần sau). Trong trường hợp này động từ ở mệnh đề 2 để ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to.
 • I would rather that you call me
 • He would rather that I not take this
  • Chú ý: Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định.
 • Diển tả sự việc đối lập với thực tế ở hiện tại
S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] …
 • Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.
 • Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he (His girlfriend does not work in the same department)
 • Jane would rather that it were winter (Infact, it is not winter now)
  • Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn’t + verb hoặc were not sau chủ ngữ
 • Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he
 • Jane would rather that it were not winter

 

 

 • Diễn tả sự việc trái ngược với thực tế ở quá khứ
  • Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn’t + P2.
S1 + would rather that + S2 + past perfect …

Ví dụ:

 • Bob would rather that Jill had gone to class yesterday. (Jill did not go to class yesterday.)
 • Bill would rather that his wife hadn’t divorced
  • Chú ý: Ngữ pháp hiện đại cho phép lược bỏ that trong một số câu giả định dùng

would rather

2.   Câu giả định dùng với các động từ trong bảng dưới đây

Advise Demand Prefer Require
Ask Insist Propose Stipulate
Command Move Recommend Suggest
Decree Order Request Urge
 • Trong câu nhất định phải có
Subject1 + verb + that + subject 2+ [verb in simple form] …
 • Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to.

Ví dụ:

– We urge that he leave now.

 • Nếu bỏ that đi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên thể có to, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường.

We urge him to leave now.

 • Lưu ý: Trong tiếng Anh của người Anh (British English), trước động từ nguyên thể bỏ to có should. Nhưng trong tiếng Anh của người Mỹ (American English) người ta bỏ nó đi.
 • The judge insisted that the jury return a verdict
 • The university requires that all its students take this
 • The doctor suggested that his patient stop

3.   Câu giả định dùng với tính từ

Các tính từ dùng trong câu giả định gồm các tính từ trong bảng dưới đây.

 

 

Advised

Necessary

Essential Vital

 

Recommended

 

Urgent

Important Obligatory Required Imperative
Mandatory Proposed Suggested

 

 

It + be + adjective + that + subject + [verb in simple form ]…(to be chia ở bất cứ thời thì nào)

Trong công thức sau, adjective chỉ định một trong các tính từ có trong bảng trên.

Ví dụ:

 • It is necessary that he find the
 • It was urgent that she leave at
 • It has been proposed that we change the
 • It is important that you remember this
 • It has been suggested that he forget the
 • It was recommended that we wait for the
It + be + noun + that + subject + [verb in simple form ]…(any tense)
 • Trong một số trường hợp có thể dùng danh từ tương ứng với các tính từ ở trên theo công thức sau.

Ví dụ:

 • It is a recommendation from a doctor that the patient stop

4.   Dùng với một số trường hợp khác

 • Câu giả định còn dùng được trong một số câu cảm thán, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên.
  • God save the queen! = Chúa phù hộ cho nữ hoàng.
  • God be with you! = Good bye! (Khi chia tay nhau.)
  • Curse this frog! = Chết tiệt con cóc này!
 • Dùng với một số thành ngữ:
 • Come what may: dù có chuyện gì đi nữa.
  • Come what may we will stand by you.
 • If need be : nếu cần
  • If need be we can take another road.
 • Dùng với if this be trong trường hợp muốn nêu ra một giả định từ phía người nói nhưng không thật chắc chắn lắm về khả năng.
  • If this be proven right, you would be considered innocent.
 1. Câu giả định dùng với It is time…
It is time (for smb) to do sth
 • Đã đến lúc phải làm gì. (thời gian vừa vặn, không đưa ra giả định)

 

 

Ví dụ:

It is time

It is high time        subject + simple past It is about time

 • It is time for me to get to the airport (just in time).
 • High/ about được dùng trước time để thêm vào ý nhấn mạnh (đã đến lúc – giả định thời gian đến trễ một chút)

Ví dụ:

 • It’s high time I left for the airport. (It is a little bit )