INTRO-LV1-BEGINNER Archives | NEU.vn

VIP.STUDY – Beginner

phat-am-tieng-anh-NEU

Luyện phát âm tiếng anh

Luyện phát âm tiếng anh

Luyện phát âm tiếng anh

Luyện phát âm tiếng anh  là một phần quan trọng nhất để bạn có thể nói và nghe tiếng anh đúng chuẩn. Dưới đây là những bài học liên quan đến việc luyện tập phát âm tiếng anh từ các phiên âm la tinh.

Bảng phiên âm Phát âm tiếng anh là những kí tự Latin được ghép vào với nhau để tạo thành từ. Cách đọc phiên âm tiếng Anh khá giống với âm tiếng Việt, ngoại trừ, một vài âm không có trong bảng phiên âm tiếng Việt. IPD là viết tắt của International Phonetic Alphabet – bảng kí hiệu ngữ âm quốc tế Để có thể phiên âm tiếng Anh chính xác, chúng ta sẽ đi qua 1 vòng các âm trong bảng IPA phiên âm tiếng Anh để Luyện phát âm tiếng anh nhé

Consonants –Phụ âm trong Luyện phát âm tiếng anh

p- đọc như chữ p của tiếng Việt +pen, copy, happen;

b – đọc như chữ b của tiếng Việt +back, bubble, job;

t – đọc như chữ t của tiếng Việt +tea, tight, button;

t̼ – đọc như chữ t của tiếng Việt +city, better;

d – đọc như chữ d của tiếng Việt +day, ladder, odd;

K – đọc như chữ C của tiếng Việt +Key /ki:/, cock, school /sku:l/;

g – đọc như chữ g của tiếng Việt +get, giggle, ghost;

ʧ – đọc như chữ ch của tiếng Việt +Church /ʧɜːʧ/, match, nature;

ʤ – phát thành âm jơ (uốn lưỡi) +judge, age /eiʤ/, soldier;

f – đọc như chữ f của tiếng Việt +fat, coffee, rough, physics;

v – đọc như chữ v của tiếng Việt +view, heavy, move;

θ – đọc như chữ th của tiếng Việt +thing /θɪn/, author, path;

ð – đọc như chữ đ của tiếng Việt +this /ðɪs/, other, smooth;

s – đọc như chữ s của tiếng Việt +soon, cease, sister;

z – đọc như chữ zờ của tiếng Việt +zero, zone, roses, buzz;

ʃ – đọc như s (uốn lưỡi) của t.V ship, sure /ʃɔː(r)/, station;

ʒ – đọc như r(uốn lưỡi) của t.V pleasure /’pleʒə(r), vision;

h – đọc như h của t.V hot, whole, behind;

m – đọc như m của t.V more, hammer, sum;

n – đọc như n của t.V nice, know, funny, sun;

ŋ – Vai trò như vần ng của t.V(chỉ đứng cuối từ) ring /riŋ/, long, thanks, sung;

l – đọc như chữ L của tiếng Việt light, valley, feel;

r – đọc như chữ r của tiếng Việt right, sorry, arrange;

j – đọc như chữ z (nhấn mạnh) – hoặc kết hợpvới chữ u → ju – đọc iu;

yet, use /ju:z/, beauty;

w – wờ wet, one /wʌn/, when, queen;

Vowels – Nguyên âm trong Luyện phát âm tiếng anh

ɪ – đọc i như trong t.V kit /kɪt/, bid, hymn;

e – đọc e như trong t.V dress /dres/, bed;

æ – e (kéo dài, âm hơi pha A) trap, bad /bæd/;

ɒ – đọc o như trong t.V lot /lɒt/, odd, wash;

ʌ – đọc â như trong t.V strut, bud, love /lʌv/;

ʊ – đọc như u (tròn môi – kéo dài)trong t.V foot, good, put /pʊt/;

iː – đọc i (kéo dài) như trong t.V fleece, sea /siː/;

eɪ – đọc như vần ây trong t.V face, day /deɪ/, steak;

aɪ – đọc như âm ai trong t.V price, high, try /traɪ/;

ɔɪ – đọc như âm oi trong t.V choice, boy /bɔɪ/;

uː – đọc như u (kéo dài) trong t.V goose, two, blue/bluː/;

əʊ – đọc như âm âu trong t.V goat, show /ʃəʊ/, no;

aʊ – đọc như âm ao trong t.V mouth/maʊθ/, now;

ɪə – đọc như âm ia trong t.V near /nɪə(r)/, here;

eə – đọc như âm ue trong t.V square /skweə(r)/, fair;

ɑː – đọc như a (kéo dài) trong t.V start, father /’fɑːðə(r)/;

ɒː – đọc như âm o (kéo dài) trong t.V thought, law;

ɔː – đọc như âm o trong t.V thought, law /lɔː/;

ʊə – đọc như âm ua trong t.V poor /pʊə(r), jury;

ɜː – đọc như ơ (kéo dài) trong t.V nurse /nɜːs/, stir;

i – đọc như âm i trong t.V happy/’hæpi/;

ə – đọc như ơ trong t.V about /ə’baʊt/;

u – đọc như u trong t.V influence /’influəns;

ʌl – đọc như âm âu trong t.V result /ri’zʌlt/;

Dưới đây là chi tiết cách Luyện phát âm tiếng anh, bạn tham khảo nhé !

Ngữ pháp tiếng anh

Ngữ pháp tiếng anh là một phần rất quan trọng để bạn có thể hiểu và làm chủ Tiếng Anh, nó được ví như một bộ xương của cơ thể người vậy, dù không nhìn thấy nhưng nó giúp cơ thể luôn vững chắc. Tuy nhiên bạn cũng không cần tập trung quá nhiều thời gian để học Ngữ Pháp, mà hãy học qua các VIDEO thực tế của NEU, rồi khi nào không hiểu hãy tìm và học các bài học phù hợp. NGỮ PHÁP VIDEO

Ngữ Pháp Tiếng Anh

VIDEO HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
Học ngữ pháp tiếng anh NEU online được tổng hợp 26 bài ngữ pháp tiếng anh trọng tâm và căn bản nhất. Giúp bạn nắm bắt trọng tâm ngữ pháp trong Tiếng Anh. Mỗi bài học được bao gồm Lý thuyết, hướng dẫn, bài tập thực tế dùng Flash Card.
Sau đây là một số gợi ý để bạn có thể học hiệu quả

  • Bạn có thể học nhanh để nắm bắt toàn bộ ngữ pháp tiếng anh hoặc khi nào vướng mắc phần nào có thể đọc và tìm hiểu sâu hơn về phần đó.
  • Comment những ý chính của bài học mà bạn cần take note trong khi học nhé
  • Luyện tập thường xuyên các bài học thay vì chỉ học lý thuyết thông thường
  • Mỗi ngày chỉ nên học 1 chủ điểm ngữ pháp, học trong 1 tháng, sau đó ôn lại thường xuyên 30 lần để lưu trữ trí nhớ tự động về cách sử dụng ngữ pháp

SAU ĐÂY LÀ 26 BÀI HỌC DÀNH CHO BẠN

Show Buttons
Hide Buttons