Nhạc Trung-Yêu Thế Nào Cũng Không Đủ

Nhạc Trung-Yêu Thế Nào Cũng Không Đủ

Thưởng thức bài hát Nhạc Trung-Yêu Thế Nào Cũng Không Đủ

在寂寞的午夜 一人特别的难受 伤心眼泪往下流 在繁华的巷口 来往不息的人流 有个人傻傻在为爱等候 我想谢谢上天 让爱情为我停留 幸运能牵你的手 我想祈求上天 再不要海市屋楼 要一直相爱不放手 。

Zài jìmò de wǔyè yīrén tèbié de nánshòu shāngxīn yǎnlèi wǎng xiàliú zài fánhuá de xiàng kǒu láiwǎng bù xī de rénliú yǒu gèrén shǎ shǎ zài wèi ài děnghòu wǒ xiǎng xièxiè shàngtiān ràng àiqíng wèi wǒ tíngliú xìngyùn néng qiān nǐ de shǒu wǒ xiǎng qíqiú shàngtiān zài bu yào hǎi shì wū lóu yào yīzhí xiāng’ài bù fàngshǒu

我爱你爱不够 怎么爱你都不够 多想和你走到世界的尽头 我就在你的左右 紧紧握紧你的手 就算天荒地老不放手 我爱你爱不够 怎么爱你都不够多 想和你相爱到天长地久 我就在你的身后 永远放你在心头 深深相爱一起到白头

Wǒ ài nǐ ài bùgòu zěnme ài nǐ dōu bùgòu duō xiǎng hé nǐ zǒu dào shìjiè de jìntóu wǒ jiù zài nǐ de zuǒyòu jǐn jǐn wò jǐn nǐ de shǒu jiùsuàn tiānhuāngdìlǎo bù fàngshǒu wǒ ài nǐ ài bùgòu zěnme ài nǐ dōu bùgòu duō xiǎng hé nǐ xiāng’ài dào tiānchángdìjiǔ wǒ jiù zài nǐ de shēnhòu yǒngyuǎn fàng nǐ zài xīntóu shēn shēn xiāng’ài yīqǐ dào báitóu 。

在寂寞的午夜 一人特别的难受 伤心眼泪往下流 在繁华的巷口 来往不息的人流 有个人傻傻在为爱等候 我想谢谢上天 让爱情为我停留 幸运能牵你的手 我想祈求上再不要海市屋楼 要一直相爱不放手

Zài jìmò de wǔyè yīrén tèbié de nánshòu shāngxīn yǎnlèi wǎng xiàliú zài fánhuá de xiàng kǒu láiwǎng bù xī de rénliú yǒu gèrén shǎ shǎ zài wèi ài děnghòu wǒ xiǎng xièxiè shàngtiān ràng àiqíng wèi wǒ tíngliú xìngyùn néng qiān nǐ de shǒu wǒ xiǎng qíqiú shàngtiān zài bu yào hǎi shì wū lóu yào yīzhí xiāng’ài bù fàngshǒu

Xem chi tiết video

Nhạc Trung-Yêu Thế Nào Cũng Không Đủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *