TOEIC 600 – 01 – Contracts  MAIN WORD 

   LISTEN – SPEAKINGHãy giao việc khó cho những người Lười - Vì họ luôn tìm cách ngắn nhất để làm việc đó
Vlog tổng hợp kỹ năng hữu ích nhất
Theo dõi: YOUTUBE - FANPAGE
  READ

 

1-1 – v – ABIDE BY
Competitors must ​abide by the judge’s ​decision.
Thí sinh phải tuân theo quyết định của thẩm phán.
1-2 – n – AGREEMENT
Finally the two ​sides have ​reached an agreement.
Cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận.
1-3 – v – Agree
I agree with you on this ​issue.
Cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận.
1-4 – aj – Agreeable
We ​spent a most agreeable ​evening by the ​river.
Chúng tôi đã dành một buổi tối dễ chịu nhất của các
dòng sông.
1-5 – n – ASSURANCE
We ​spent a most agreeable ​evening by the ​river.
Cô ta cho tôi bảo đảm cô (rằng) cô sẽ ký hợp đồng ngay
lập tức.
1-6 – v – Assure
 “Don’t
​worry, ​your ​car will be ​ready ​tomorrow,” the ​mechanic assured him.
 “Đừng lo lắng, xe của bạn sẽ sẵn sàng vào
ngày mai,” các cơ khí đảm bảo với ông
1-7 – av – assuredly
These ​problems might not be ​solved by ​money ​alone,
but they will assuredly not be ​solved without it.
Những vấn đề này có thể không được giải quyết bằng
tiền một mình, nhưng họ sẽ chắc chắn không thể được giải quyết mà không có nó.
1-8 – v – CANCEL
My ​flight was cancelled.
Chuyến bay của tôi đã bị hủy bỏ.
1-9 – n – Cancellation
Many ​trains are ​subject to cancellation because of
the ​flooding.
Nhiều đoàn tàu đang bị hủy vì lũ lụt.
1-10 – aj – Canceled
Canceled flight case the storm.
trường hợp chuyến bay bị hủy bỏ cơn bão
1-11 – v – DETERMINE
Your ​health is determined in ​part by what you ​eat.
Sức khỏe của bạn được xác định một phần bởi những gì
bạn ăn.
1-12 – n – determination
You can’t ​help but ​admire her determination to
​succeed.
Bạn không thể không khâm phục quyết tâm của mình để
thành công.
1-13 – a – determined
She’s determined to make a ​success of this ​project.
Cô quyết tâm thực hiện thành công của dự án này.
1-14 – n – determinate
A determinate ​sentence of ​imprisonment was ​imposed.
Một câu quyết tâm của tù đã được áp dụng.
1-15 – n – determiner
In the ​phrases “my first ​boyfriend” and
“that ​strange woman”, the words “my” and “that”
are determiners.
Trong các cụm từ “bạn trai đầu tiên của tôi”
và “người đàn bà lạ”, những từ “tôi” và “cái đó”
là hạn định.
1-16 – v – ENGAGE
We’re engaging the ​services of a ​professional
​administrator.
Chúng tôi đang tham gia các dịch vụ của một nhà quản
trị chuyên nghiệp.
1-17 – adj – engaged
They’re engaged to be ​married in ​June.
Họ đính hôn vào tháng Sáu.
1-18 – n – engagement
They ​announced ​their engagement at the ​party on
​Saturday.
Họ tuyên bố đính hôn tại bữa tiệc vào ngày thứ bảy.
1-19 – v – ESTABLISH
The two ​brothers established a ​clothes ​retailing
​business.
Hai anh em thành lập một doanh nghiệp quần áo bán lẻ.
1-20 – a – established
There are established ​procedures for ​dealing with
​emergencies.
Có những thủ tục đã được thiết lập để đối phó với
trường hợp khẩn cấp.
1-21 – n – establishments
She ​seems to have ​spent all her ​life ​studying in
​educational establishments.
Cô dường như đã dành tất cả cuộc sống của cô học tập
tại các cơ sở giáo dục.
1-22 – v – OBLIGATE
I ​felt obligated to ​speak up and ​defend my friend’s
​reputation.
Tôi cảm thấy bắt buộc phải lên tiếng và bảo vệ danh
tiếng của bạn tôi.
1-23 – n – obligation
It’s her ​moral obligation to ​tell the ​police what
she ​knows.
Đó là nghĩa vụ đạo đức của mình để nói với cảnh sát
những gì cô ấy biết.
1-24 – n – ​obligatory
You must The ​obligatory medical ​examination before
you ​start ​work.
Bạn phải Việc kiểm tra y tế bắt buộc trước khi bạn bắt
đầu làm việc
1-25 – n – PARTY
He was ​elected as party ​leader in 2011.
Ông được bầu làm lãnh đạo đảng vào năm 2011.
1-26 – n – PROVISION
When ​designing ​buildings in this ​area, you have to
make provision against ​earthquakes.
Khi thiết kế các tòa nhà trong khu vực này, bạn phải
trích lập dự phòng chống động đất.
1-27 – n – provisional.
These ​dates are only provisional.
Những ngày này chỉ là tạm thời.
1-28 – n – provisioning
The ​software ​includes provisioning, ​management, and
​archiving ​capabilities.
Phần mềm bao gồm trích lập, quản lý, và khả năng lưu
trữ.
1-29 – v – RESOLVE
Have you resolved the ​problem of ​transport ​yet?.
bạn đã giải quyết vấn đề giao thông chưa?
1-30 – a – resolved
He was resolved to ​ask her to ​marry him the next
​day.
Ông đã được giải quyết để hỏi cưới cô vào ngày hôm
sau.
1-31 – a – resolute
Their resolute ​opposition to new ​working ​methods
was ​difficult to ​overcome.
phản đối kiên quyết của họ với các phương pháp làm
việc mới là khó khăn để vượt qua.
1-32 – v – SPECIFY
He said we should ​meet but didn’t specify a ​time.
Ông nói chúng ta nên gặp, nhưng không nêu rõ thời
gian.
1-33 – av – specifically
These ​jeans are ​designed specifically for women.
Những chiếc quần jeans được thiết kế đặc biệt cho phụ
nữ.
1-34 – n – specification
All ​products are made ​exactly to the customer’s
specifications.
Tất cả các sản phẩm được làm theo đúng tiêu chuẩn của
khách hàng.
1-35 – n – specifics
I can’t ​comment on the specifics of the ​case.
Tôi không thể bình luận về các chi tiết cụ thể của vụ
án.
 
 
phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả
 FAMILY WORD &  SENTENCE

  LISTEN – SPEAKING 
 
phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả  
CONVERSATION 

  LISTEN – SPEAKING

 


   READ 

Conversations 1: CONTRACT
 
(M): Do you think we will ever resolve our difficulties with the computer
company? They keep charging us for extra services that they haven’t provided.
 
(W): They’ve assured me several times that they will correct our bills,
but they haven’t done it yet.
 
(M): Last month they charged us for repair services that we never
ordered. Maybe we should cancel their services now and find another provider.
 
 
(W): No, we signed an agreement to use their services for only a year.
There’s just two motnhs left on that contract, then we can sign with a
different company.
HỘI THOẠI 1: HỢP ĐỒNG
 
(M): Cậu có nghĩ chúng ta nên giải quyết mấy vấn đề khó khăn với bên công
ty máy tính không? Họ cứ liên tục thu thêm phí dịch vụ mà họ chưa bao giờ
cung cấp cho chúng ta.
 
(W): Họ cam đoan với mình rất nhiều lần là họ sẽ sửa lại hóa đơn, nhưng
chưa thấy họ làm gì cả.
 
(M): Tháng trước họ vừa thu của chúng ta phí dịch vụ sửa chữa mà chúng ta
không yêu cầu. Có lẽ chúng ta nên hủy bỏ dịch vụ của họ và đi tìm nhà cung cấp
khác.
 
(W): Không được, chúng ta đã ký hợp đồng sẽ dùng dịch vụ của họ trong
vòng một năm rồi. Còn hai tháng nữa là hết hạn hợp đồng, rồi sau đó chúng ta
sẽ ký kết với một công ty khác.
 
Talks 1
 
The last provision in the contract states that if either
party  determines it is in his  best
interest to  cancel
the  contract,  he
is  obligated  to
inform  the  other
immediately of his intention.
 
 
If you both  agree, we can specify
that the canceling
party must communicate his intent at least thirty days prior  to
cancellation.  All  the
rest  seems  to  be  in order. I can have my assistant write up
the agreement and have it ready for the two of you to sign at the end
of the week
 
Nói chuyện 1
 
Điều khoản cuối cùng trong hợp đồng có nêu ra
rằng nếu như một trong hai bên tự quyết định kết
thúc hợp đồng thì bên quyết định hủy có nghĩa vụ
phải thông báo ngay lập tức cho bên còn lại về  ý
định của mình.
 
Nếu cả  hai bên cùng đồng ý với quyết
định trên,
chúng  ta có thể  ghi
rõ trong hợp đồng rằng bên
quyết  định  hủy
hợp  đồng  phải
thông  báo  về  ý
định  của  mình
ít  nhất  là
30  ngày  trước
khi  hợp đồng được hủy. Các phần
còn lại trong hợp đồng thì vẫn theo đúng trình tự. Tôi có thể  nhờ
trợ  lý của  tôi
soạn  lại  bản
hợp  đồng  và
sau  đó  sẽ  sẵn
sàng cho cả 2 bên để ký kết vào cuối tuần này.
 


phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả

Xem thêm