TOEIC 600 – 07 – Office Technology


  MAIN WORD 

   LISTEN – SPEAKING


phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả
 FAMILY WORD & SENTENCE

 LISTEN – SPEAKING


  READ 
[Text]

phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả
CONVERSATION 

  LISTEN – SPEAKING

 


   READ 

Conversations 7: OFFICE TECHNOLOGY
(M): As part
of the company’s cost-saving initiative, we must have approval on all new
purchases.
(W): Who will
be in charge of approvals?
(M): Each of
the department heads has been asked to stay on top of purchases. All purchase
orders will have to be signed by one of them.
(W): Well,
that’s annoying. I just can’t see it as a good idea. It adds one more step to
the ordering process and could case delays.
HỘI THOẠI 7: CÔNG NGHỆ
VĂN PHÒNG
(M): Là một phần
của sáng kiến tiết kiệm chi phí, từ bây giờ đối với những khoản mua mới sẽ đều
phải thông qua kiểm duyệt trước.
(W): Vậy ai sẽ
nhận trách nhiệm kiểm duyệt?
(M): Mỗi trưởng
bộ phận sẽ được yêu cầu giám sát các khoản mua. Tất cả đơn đặt hàng mua bán sẽ
phải được kí nhận từng đơn một.
(W): Ồ, lằng
nhằng ghê. Mình không thấy đây là một ý kiến hay. Thêm một bước vào quá trình
đặt hàng là thêm tăng khả năng bị chậm trễ đơn hàng.
Talks 7
We have had a few problems with ordering these units
on an as-needed basis. The first problem is that nobody seems to take the
initiative to place the order with the provider. That’s because when they’re
ordering just one recorder, they feel it isn’t worth their time. So even
though their need is recurring, they don’t feel that the effort is justified.
Here’s where a more aggressive provider could help us out, by anticipating
our needs and staying on top of them. In fact, I have looked into the matter
and discovered a provider that could meet this need. It’s the John Able and
Sons Company. I don’t know if any of you are familiar with them. Their
products are quite affordable. I suggest we look into making our orders from
this company in the future
Nói chuyện 7
Chúng ta đã gặp một số khó khăn trong quá trình đặt
các mặt hàng cần thiết. Khó khăn thứ nhất là dường như không ai chủ động đặt
hàng với nhà cung cấp. Nguyên nhân là do khi họ chỉ cần mua một chiếc máy ghi
âm, họ cảm thấy không đáng để bỏ thời gian ra đặt hàng. Vì vậy, cho dù đến một
lúc nào khác họ lại cần chiếc máy đó, họ vẫn cảm thấy đó là việc chưa cấp thiết.
Các nhà cung cấp với thái độ tích cực hơn có thể giúp chúng ta giải quyết vấn
đề này, thông qua việc dự đoán nhu cầu của chúng ta và giám sát chặt chẽ những
nhu cầu đó. Tôi đã xem xét kỹ vấn đề này và nhận thấy có một nhà cung cấp đáp
ứng được yêu cầu này. Đó là công ty John Able and Sons. Không biết có ai
trong số chúng ta biết công ty này chưa. Sản phẩm của họ có giá cả tương đối
hợp lý. Tôi đề nghị chúng ta cần xem xét đến việc đặt hàng các sản phẩm từ
công ty này trong tương lai.


phương pháp học từ vựng TOEIC hiệu quả