TWO KIDS – HAI ĐỨA TRẺ

TWO KIDS – HAI ĐỨA TRẺ

TWO KIDS - HAI ĐỨA TRẺ

TWO KIDS …

Two little kids are in a hospital, lying next to each
other, outside the operating room. The first kid leans
over and asks, “What are you in here for?” The
second kid says, “I’m in here to get my tonsils out
and I’m a little nervous.” The first kid says, “You’ve
got nothing to worry about. I had that done when I
was four. They put you to sleep, and when you wake
up they give you lots of Jell-O and ice cream. It’s a
breeze.” The second kid then asks, “What are you
here for?” The first kid says, “A circumcision.” And
the second kid says, “Whoa, I had that done when I
was born, couldn’t walk for a year.”

——————–

HAI ĐỨA TRẺ …
Hai đứa nhỏ đang ở trong bệnh viện, nằm sát nhau
bên ngoài phòng phẫu thuật.Đứa trẻ đầu tiên
nghiêng người và hỏi:”Tại sao cậu vào đây?” Đứa
trẻ thứ hai nói:” Tớ nằm đây để lấy amiđan ra và tớ
hơi sợ.” Đứa trẻ thứ nhất nói:”Cậu không việc gì lo
lắng cả.Tớ đã được người ta mổ khi tớ bốn tuổi.Họ
làm cậu ngủ, và khi cậu thức dậy họ cho cậu nhiều
mứt cô đặc và kem. Dễ thôi.” Sau đó đứa trẻ thứ hai
hỏi:”Tại sao cậu vào đây?” Đứa thứ nhất nói:” Cắt
bao quy đầu.” Và đứa thú hai nói:” Ô, tớ được người
ta cắt khi tớ sinh ra, không thể đi trong một năm.”

——————–

TWO KIDS – HAI ĐỨA TRẺ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm