TROUBLE MAKERS – HAI TÊN QUẬY PHÁ

TROUBLE MAKERS – HAI TÊN QUẬY PHÁ

TROUBLE MAKERS - HAI TÊN QUẬY PHÁ

TROUBLE MAKERS …
In a certain suburban neighborhood, there were two
brothers, 8 and 10 years old, who were exceedingly
mischievous. Whenever something went wrong in
the neighborhood, it turned out they had a hand in it.
Their parents were at their wits’ end trying to control
them. Hearing about a minister nearby who worked
with delinquent boys, the mother suggested to the
father that they ask the minister to talk with the
boys. The father agreed.
The mother went to the minister and made her
request. He agreed, but said he wanted to see the
younger boy first and alone. So the mother sent him
to the minister. The minister sat the boy down on the
other side of his huge, impressive desk. For about
five minutes they just sat and stared at each other.
Finally, the minister pointed his forefinger at the boy
and asked, “Where is God?”
The boy looked under the desk, in the corners of the
room, all around, but said nothing.
Again, louder, the minister pointed at the boy and
asked, “Where is God?”
Again the boy looked all around but said nothing.
A third time, in a louder, firmer voice, the minister
leaned far across the desk and put his forefinger
almost to the boy’s nose, and asked “Where is God?”
The boy panicked and ran all the way home. Finding
his older brother, he dragged him upstairs to their
room and into the closet, where they usually plotted
their mischief. He finally said, “We are in B-I-I-I-IG
trouble now!”
The older boy asked, “What do you mean, B-I-I-I-IG
trouble?”
His brother replied, “God is missing and they think
we did it.”

——————–
HAI TÊN QUẬY PHÁ …
Ở một xóm ngoại ô, có hai anh em, 8 và 10 tuổi
quậy phá quá tay. Khi có chuyện quấy trong xóm thì
hóa ra là có bàn tay bọn chúng.Cha mẹ chúng vô
phương kế trong việc cố gắng kiểm soát chúng.
Nghe nói có một mục sư gần đó làm việc với những
đứa trẻ phạm pháp , người mẹ đề nghị với ông cha
rằng họ mời ông mục sư nói chuyện với hai thằng
bé. Người cha đồng ý.
Người mẹ đi tới ông mục sư và đưa ra lời thỉnh cầu.
Ông đồng ý, nhưng nói ông muốn gặp một mình đứa
nhỏ hơn trước. Vì thế người mẹ gửi nó tới ông mục
sư. Ông mục sư cho thằng bé ngồi xuống vào phía
bên kia của chiếc bàn làm việc ấn tượng, đồ sộ của
ông.Trong khoảng năm phút ông và nó chỉ nhìn
nhau chằm chằm.
Cuối cùng, ông mục sư trỏ ngón trỏ vào thằng bé và
hỏi:” Chúa đâu?”
Thằng bé nhìn xuống bàn, nhìn trong các góc phòng,
tất cả xung quanh, nhưng không nói gì cả.
Một lần nữa, lớn giọng hơn, ông mục sư chỉ vào đứa
nhỏ và hỏi:” Chúa đâu?”
Một lần nữa thằng bé nhìn hết xung quanh nhưng
không nói gì cả.
Lần thứ ba, với giọng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, ông
mục sư rướn người qua bàn và đặt ngón trỏ gần như
đụng mũi thằng bé, và hỏi:”Chúa đâu?”
Thằng bé hoảng sợ và chạy hết sức về nhà. Tìm ra
thằng anh, nó kéo anh nó lên lầu vào phòng của
chúng và vào phòng nhỏ, nơi chúng thường bàn
những chuyện tai quái của chúng.Cuối cùng nó
nói:”Hiện giờ chúng ta gặp nguy TO-O-O-O rồi!”
Thằng anh hỏi:”Em nói gì, nguy TO-O-O-O?”
Em nó trả lời:”Chúa đang mất tích và người ta nghĩ
chúng ta làm vậy.”

——————–

TROUBLE MAKERS – HAI TÊN QUẬY PHÁ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm