CREATIVE – MẪN TIỆP

CREATIVE – MẪN TIỆP

CREATIVE - MẪN TIỆP

CREATIVE …
This man was going up to bed when his wife told
him that he’d left the light on in the garden shed,
which she could see from the bedroom window.
Then he looked for himself and saw that there were
people in the shed stealing things. He phoned the
police, but they told him that no one was in his area
to help, so he said ok, hung up, counted to 30, and
phoned the police again.
“Hello. I just called you a few seconds ago because
there were people in my shed. Well, you don’t have
to worry about them now cause I’ve just shot them
all.”
Within five minutes there were half a dozen police
cars in the area, an Armed Response unit. Of course,
they caught the burglars red-handed.
One of the policeman said to this man: “I thought
you said that you’d shot them!”
He replied “I thought you said there was nobody
available!”

——————–

MẪN TIỆP …
Người đàn ông này sắp đi ngủ thì vợ ông nói với
ông rằng ông đã để sáng đèn ở nhà vườn, bà có thể
thấy từ cửa sổ phòng ngủ.Sau đó ông tự nhìn quanh
và thấy có vài người tronh nhà vườn ăn trộm đồ.
Ông gọi điện cho cảnh sát, nhưng họ nói với ông
rằng không có ai trong khu vực ông để giúp đỡ, vì
thế ông nói được thôi, treo máy, đếm đến 30, và gọi
lại cho cảnh sát.
“Xin chào. Tôi vừa mới gọi ông một vài giây trước
vì có người trong nhà vườn tôi.À, bây giờ ông
không phải lo lắng về chúng bởi vì tôi vừa mới bắn
tất cả chúng nó.”
Trong vòng năm phút có nửa tá xe cảnh sát đến khu
vực, một đơn vị Phản ứng vũ trang.Dĩ nhiên, họ bắt
quả tang những kẻ trộm đêm.
Một viên cảnh sát nói với người đàn ông này:” Tôi
nghĩ ông nói rằng ông đã bắn chúng nó!”
Ông ta trả lời:”Tôi nghĩ ông nói không có ai chuẩn
bị sẵn trong khu vực!”

——————–

CREATIVE – MẪN TIỆP

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm