DEALING WITH TRAFFIC – GIẢI QUYẾT VẤN NẠN GIAO THÔNG

DEALING WITH TRAFFIC – GIẢI QUYẾT VẤN NẠN GIAO THÔNG
DEALING WITH TRAFFIC - GIẢI QUYẾT VẤN NẠN GIAO THÔNG
DEALING WITH TRAFFIC
A farmer lived on a quiet rural highway. But, as
time went by, the traffic slowly built up at an
alarming rate. The traffic was so heavy and so fast
that his chickens were being run over at a rate of
three to six a day. So one day he called the sheriff’s
office and said, “You’ve
got to do something about all of these people driving
so fast and killing all of my
chickens.” “What do you want me to
do?” asked the sheriff.
“I don’t care, just do something about those
drivers.”
So the next day he had the county go out and
put up a sign that said: SLOW: SCHOOL
CROSSING.
Three days later the farmer called the sheriff
and said, “You’ve got to do something about these
drivers. The ‘school crossing’ sign seems to make
them go faster.” So, again, the
sheriff sends out the county and they put up a new
sign: SLOW: CHILDREN AT PLAY.
And that really sped them up. So the farmer
called and called and called everyday for three
weeks. Finally, he asked the sheriff, “Your signs are
doing no good. Is it all right for me to put up my
own sign?”
The sheriff told him, “Sure thing, put up your
own sign.” He was going to let the farmer do just
about anything in order to have him stop calling.
Well, the sheriff got no more calls from the farmer.
Three weeks after the farmer’s last call, the
sheriff decided to call him. “How’s the problem with
those drivers. Did you put up your sign?”
“Oh, I sure did. And not one chicken has been
killed since then. I’ve got to go. I’m very busy.” And
he hung up the phone. The sheriff thought to
himself, “I’d better go to
that farmer’s house and look at that sign… There
might be something there that WE could use to slow
down drivers…”
So the sheriff drove out to the farmer’s house,
and he saw the sign. It was a whole sheet of
plywood. And written in large yellow letters were
the words: SLOW: NUDIST COLONY.
——————–
GIẢI QUYẾT VẤN NẠN GIAO THÔNG
Một nông dân sống trên một quốc lộ nông thôn yên
tĩnh. Nhưng thời gian trôi qua và giao thông dần dần
lên đến một mức độ báo động. Giao thông quá đông
đúc và quá nhanh đến độ gà của ông bị cán ở mức
độ ba đến sáu con mỗi ngày.Vì vậy một ngày kia
ông gọi văn phòng cảnh sát trưởng và nói:”Ông phải
làm cái gì đó về tất cả những người lái xe quá nhanh
và giết tất cả gà của tôi.” “Ông muốn tôi làm gì?”
cảnh sát trưởng hỏi.
“Tôi không biết, hãy làm gì đó về những người lái
xe đó.”
Vì vậy, ngày hôm sau cảnh sát trưởng cho cho nhân
viên hạt đi dựng lên một tấm biển đề: ĐI CHẬM
LẠI: ĐIỂM BĂNG NGANG TRƯỜNG.
Ba ngày sau, bác nông dân gọi cảnh sát trưởng và
nói:”Ông phải làm cái gì đó về những người lái xe
đó.Tấm biển “điểm băng ngang trường” có vẻ làm
họ đi nhanh hơn.” Vì thế, một lần nữa, cảnh sát
trưởng cho nhân viên hạt đi và dựng một tấm biển
mới:ĐI CHẬM LẠI: TRẺ EM ĐANG CHƠI ĐÙA.
Và tấm biển đó thực sự làm người ta đi nhanh. Vì
thế bác nông dân gọi và gọi và gọi mỗi ngày trong
ba tuần. Cuối cùng bác hỏi cảnh sát trưởng:”Những
tấm biển của ông không làm gì tốt cả. Tôi dựng lên
tấm biển của tôi có được không?”
Cảnh sát trưởng nói với bác:”Việc đó được, hãy
dựng lên tấm biển của riêng ông.” Cảnh sát trưởng
dự định để bác nông dân làm bất cứ điều gì để làm
cho bác ngưng gọi. À, viên cảnh sát trưởng không
nhận điện từ bác nông dân nữa.
Ba tuần sau cú điện thoại cuối cùng của bác nông
dân, cảnh sát trưởng quyết định gọi ông. “Vấn đề
với những tài xế kia ra sao rồi? Ông có dựng lên tấm
biển của ông không?”
“Ồ, tôi có dựng. Và không có con gà nào bị giết từ
khi đó cả. Tôi phải đi. Tôi rất bận.” Và bác nông dân
gác điện thoại. Viên cảnh sát trưởng tự nhủ:”Ta nên
đi tới nhà ông nông dân nọ và nhìn tấm biển … Có
thể có cái gì đó ở đó mà chúng ta có thể dùng để làm
những người lái xe đi chậm lại …”
Vì vậy viên cảnh sát lái tới nhà bác nông dân, và
ông ta thấy tấm biển. Nguyên một tấm gỗ dán. Và
được viết chữ màu vàng cỡ lớn là những từ: ĐI
CHẬM LẠI: KHU CỦA NHỮNG NGƯỜI KHỎA
THÂN.
——————–
DEALING WITH TRAFFIC – GIẢI QUYẾT VẤN NẠN GIAO THÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm