Gifts for mother – Các món quà tặng mẹ

Gifts for mother – Các món quà tặng mẹ

Gifts for mother - Các món quà tặng mẹ

Gifts for mother
hree sons left home, went out on their own and
prospered. They discussed the gifts they were able to
give their elderly mother.
The first son said: “I built a big house for our
mother”
The second son said: “I sent Mom a Mercedes with a
driver”.
The third son said: “You remember how our mother
enjoys reading the Bible. Now she can’t see very
well. So I sent her a remarkable parrot that recites
the entire Bible. The Elders at the church spent
twelve years to teach him. Mama just has to name
the chapter and the verse and the parrot recites it”.
Soon thereafter, their mother sent out her letters of
thanks.
“William,” she wrote, “the house you built is so
huge. I live in only one room, but I have to clean the
whole house”.
“Arnold, she said, “I am too old to travel. I stay most
of the time at home so I rarely use the Mercedes.
That driver is so rude, he is a pain!”
“But David,” she said, “the chicken was delicious”

——————–

Các món quà tặng mẹ
Ba người con trai rời gia đình ra đời lập nghiệp và
đều thành đạt. Họ bàn với nhau về những món quà
mà họ có thể dành tặng cho người mẹ già của mình.
Người con trưởng nói: “Anh sẽ xây cho mẹ chúng ta
một ngôi nhà lớn”.
Người con thứ hai nói: “Còn em sẽ gửi cho mẹ một
chiếc Mercedes và một tài xế”.
Người con thứ ba nói: “Các anh có còn nhớ là mẹ
chúng ta thích đọc Kinh thánh như thế nào không.
Mà bây giờ mắt mẹ không được tốt lắm. Bởi vậy em
sẽ gửi cho mẹ một con vẹt đặc biệt, nó có thể đọc
thuộc lòng toàn bộ Thánh kinh. Những người cao
tuổi ở nhà thờ đó đã mất mười hai năm để dạy nó.
Mẹ chỉ cần nêu tên chương mục là con vẹt sẽ đọc
cho mẹ nghe”.
Sau đó không lâu, người mẹ gửi cho họ những bức
thư cảm ơn như sau:
“William,” bà viết, “tòa nhà con xây quá rộng. Mẹ
chỉ ở mỗi một phòng, nhưng phải lau dọn cả ngôi
nhà”.
“Arnold, mẹ quá già để đi du lịch. Mẹ gần như ở nhà
suốt ngày nên rất hiếm khi mẹ dùng chiếc Mercedes.
Gã tài xế đó rất thô lỗ, hắn là một nỗi khổ tâm của
mẹ!”
“Nhưng David, con gà đó thì rất ngon”

——————–

Gifts for mother – Các món quà tặng mẹ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm