Mistake – Lỗi gì

Mistake – Lỗi gì

Mistake - Lỗi gì

Mistake
A police officer stops a blonde for speeding and asks
her very nicely if she could see her license. She
replied in a huff.
“ I wish you guys could get your act together. Just
yesterday you take away my license and then today
you expect me to show it to you.”

——————–

Lỗi gì
Một sĩ quan cảnh sát dừng một cô gái tóc vàng vì
vượt quá tốc độ cho phép và hỏi cô một cách rất lịch
sự rằng liệu anh có thể xem bằng lái của cô. Cô nàng
trả lời một cách hết sức giận dữ:
“Tôi mong rằng các anh có thể kết hợp làm việc
cùng nhau. Mới ngày hôm qua các anh thu bằng lái
của tôi và hôm nay anh hy vọng tôi trình nó cho

——————–

Mistake – Lỗi gì

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm