MALE OR FEMALE – GIỐNG ĐỰC HAY GIỐNG CÁI

MALE OR FEMALE – GIỐNG ĐỰC HAY GIỐNG CÁI
MALE OR FEMALE - GIỐNG ĐỰC HAY GIỐNG CÁI
MALE OR FEMALE
SWISS ARMY KNIFE — male, because
even though it appears useful for a wide variety of
work, it spends most of its time just opening bottles.
KIDNEYS — female, because they always go
to the bathroom in pairs.
TIRE — male, because it goes bald.
WEB PAGE — female, because it is always
getting hit on.
SHOE — male, because it is usually
unpolished, with its tongue hanging out.
PHOTOCOPIER — female, because once
turned off, it takes a while to warm up again — and
only when the right buttons are pushed.
HAMMER — male, because it hasn’t evolved
much over the last 5,000 years, but it’s handy to
have around.
REMOTE CONTROL — Definitely female,
because it gives men pleasure; he’d be lost without
it, and while he doesn’t always know the right
buttons to push, he keeps trying.
——————–
GIỐNG ĐỰC HAY GIỐNG CÁI
Dao bỏ túi đa năng – giống đực, vì nó có vẻ
hữu ích trong phạm vi công việc rộng nhưng phần
lớn thời gian của nó chỉ để mở chai.
Quả cật – giống cái, vì hai quả luôn luôn đi
vào toa lét có đôi.
Lốp xe – giống đực, vì nó hóa hói đi.
Trang web – giống cái, vì nó luôn được
click.
Giày – giống đực, vì nó thường không được
đánh bóng với cái lưỡi thè ra.
Máy photocopy – giống cái, vì một khi đã tắt
đi thì nó mất một lúc để làm nóng máy trở lại – và
chỉ khi đúng những nút đó được bấm.
Búa – giống đực, vì nó không tiến hóa nhiều
trong 5.000 năm qua, nhưng có sẵn nó thì thuận tiện.
Điều khiển từ xa – dứt khoát là giống cái, vì
nó tạo cho đàn ông sự thú vị; anh ta sẽ cảm thấy mất
mát khi thiếu nó, và khi anh ta không phải luôn luôn
biết đúng nút để bấm, anh ta cứ thử bấm.
——————–
MALE OR FEMALE – GIỐNG ĐỰC HAY GIỐNG CÁI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm