SALESMAN PITCH – RAO HÀNG

SALESMAN PITCH – RAO HÀNG
SALESMAN PITCH - RAO HÀNG
SALESMAN PITCH
Little old lady answered a knock on the door one
day, only to be confronted by a well-dressed young
man carrying a vacuum cleaner.
“Good morning,” said the young man. “If I
could take a couple minutes of your time, I would
like to demonstrate the very latest in high-powered
vacuum cleaners.”
“Go away!” said the old lady. “I haven’t got
any money” and she proceeded to close the door.
Quick as a flash, the young man wedged his
foot in the door and pushed it wide open.
“Don’t be too hasty!” he said. “Not until you
have at least seen my demonstration.”
And with that, he emptied a bucket of horse
shit onto her hallway carpet.
“If this vacuum cleaner does not remove all
traces of this horse shit from your carpet, Madam, I
will personally eat the remainder.”
“Well,” she said, “I hope you have a damned
good appetite, because the electricity was cut off this
morning.”
——————–
RAO HÀNG
Một ngày kia, bà lão nhỏ bé ra trả lời một tiếng gõ
cửa chỉ để gặp một thanh niên ăn mặt chỉnh tề cầm
một cái máy hút bụi.
“Xin chào,” người thanh niên nói. “Nếu cháu có thể
làm mất thì giờ của bà vài phút, cháu sẽ cho bà thấy
chiếc máy hút bụi công suất mạnh mới nhất.”
“Đi đi!” bà lão nói. “Tôi không có tiền” và tiếp theo,
bàđóng cửa.
Nhanh như chớp, người thanh niên lèn chân vào cửa
và đẩy nó mở rộng ra.
“Đừng quá vội!” anh ta nói. “Hãy đợi cho tới khi ít
nhất bác thấy được cháu biểu diễn máy.”
Và với lời đó, anh ta đổ hết xô phân ngựa lên trên
chiếc thảm phòng trước.
“Nếu cái máy hút bụi này không lấy đi hết tất cả các
dấu vết của phân ngựa từ chiếc thảm của bác thì,
thưa bác, cháu sẽ đích thân ăn cái còn lại.”
“Ồ,” bà lão đáp, “Tôi hy vọng ông có sự thèm ăn
chết tiệt vì điện bị cúp sáng nay.”
——————–
SALESMAN PITCH – RAO HÀNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm