TRUCKER AND 3 BIKERS – TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ

TRUCKER AND 3 BIKERS – TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ
TRUCKER AND 3 BIKERS - TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ
TRUCKER AND 3 BIKERS
At a truck stop off I-40 in Arkansas about 2 o’clock
in the morning, a trucker was having a cup of coffee
and a piece of pie and was romancing the solitary
waitress
there.
All of a sudden, three mean looking bikers
came in. They observed the connection between the
waitress and the trucker and started to make nasty
and suggestive remarks trying to get the trucker to
start something.But the trucker didn’t say anything,
just paid his bill
and walked out.
One of the bikers said to the waitress, “Looks
like your boyfriend ain’t much of a man.”
The waitress just leaned on the cash register
and looked out the window and said, “Yeah, and he
ain’t much of a trucker either. He just ran his truck
over three motorcycles.”
——————–
TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ
Tại trạm dừng xe tải I-40 ở Arkansas khoảng 2 giờ
sáng, một tài xế xe tải đang uống một tách cà phê và
một ăn một mẩu bánh patê và đang tán tỉnh cô phục
vụ độc thân ở đó.
Bỗng nhiên, 3 người đàn ông trông có vẻ là người đi
mô tô đi vào. Họ xem việc nói chuyện giữa cô phục
vụ và anh tài xế và bắt đầu đưa ra những nhận xét ác
ý và khiêu khích cố làm cho tài xế phải bắt đầu làm
cái gì đó. Nhưng tài xế không nói gì cả, chỉ trả tiền
và bước đi.
Một trong 3 người đi mô tô nói với cô phục vụ:”Có
vẻ như bạn trai cô không có vẻ đàn ông nhiều lắm.”
Cô phục vụ chỉ nghiêng người trên quầy thu tiền và
nhìn qua cửa sổ và nói:”Đúng, và anh ta cũng không
có vẻ là một tài xế xe tải nữa. Anh ta đã cán ba chiếc
mô tô rồi.”
——————–
TRUCKER AND 3 BIKERS – TÀI XẾ XE TẢI VÀ 3 NGƯỜI ĐI MÔ TÔ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

  • The focus keyword doesn’t appear in the first paragraph of the copy. Make sure the topic is clear immediately.

  • The exact-match keyword density is 0.3%, which is too low; the focus keyword was found 1 time.

 

Xem thêm