THE AFFAIR – CÂU CHUYỆN TÌNH

THE AFFAIR – CÂU CHUYỆN TÌNH

THE AFFAIR - CÂU CHUYỆN TÌNH

THE AFFAIR
An attorney was having an affair with his
secretary. Shortly afterward, she told him she was
pregnant. Not wanting his wife to know, he gave his
secretary a sum of money and asked her to go
to Italy and have the baby there.
“But how will I let you know the baby is
born?” she asked. He replied, “Just send me a
postcard and write ‘spaghetti’ on the back. I’ll take
care of the child’s expenses.”
Not knowing what else to do, the secretary took the
money and flew to Italy.
Six months went by and then one day, the
attorney’s wife called him at the office and
explained, “Dear, you received a very strange
postcard in the mail today from Europe, and I don’t
understand what it means.”
The attorney said, “Just wait until I get home,
and I will explain it to you.”
Later that evening the attorney came home,
read the postcard, fell to the floor with a heart
attack. Paramedics arrived and took him to the ER.
The lead medic stayed back to comfort the
wife. He asked what trauma had precipitated the
cardiac arrest.
So, the wife picked up the card and read
aloud: “Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti –
Two with sausage and meatballs, two without.”

——————–

CÂU CHUYỆN TÌNH
Một luật sư có chuyện bồ bịch với thư ký của mình.
Không lâu sau đó, cô ta báo cho ông ta biết cô ta có
thai.Không muốn vợ mình biết, ông ta đưa cô thư ký
một số tiền và nói cô ta đi Italy và sinh đứa trẻ ở đó.
“Nhưng làm sao em sẽ cho anh biết đứa trẻ
được sinh ra?” cô ta hỏi. Ông ta trả lời, “Chỉ cần gửi
anh một tấm bưu thiếp và viết ‘xpaghetti’ (mỳ
ống Ý-ND)ở mặt sau.Anh sẽ lo tiền cho đứa trẻ.”
Không biết phải làm gì nữa, cô thư ký cầm tiền và
bay quaItaly.
Sáu tháng trôi qua và rồi một ngày kia, vợ
của viên luật sư gọi ông ta tại văn phòng và giảng
giải, “Anh yêu, hôm nay anh nhận được tấm bưu
thiếp rất lạ từ Châu Au, và em không hiểu nó có
nghĩa gì.”
Viên luật sư nói, “Hãy đợi cho đến khi anh
về nhà, và anh sẽ giải thích cho em.”
Sau đó viên luật sư về nhà vào buổi chiều,
đọc tấm bưu thiếp, ngã ra sàn với một cơn đau
tim.Nhân viên y tế đến và đưa ông ta vào phòng cấp
cứu.
Bác sĩ trưởng khoa ở lại để an ủi người vợ.
Ông ta hỏi chấn thương nào đã gây ra việc ngưng
tim.
Vì thế, người vợ nhặt tấm cạc lên và đọc to:”
Xpaghetti, Xpaghetti, Xpaghetti, Xpaghetti – Hai có
xúc xích và thịt viên, hai không.”

——————–

THE AFFAIR – CÂU CHUYỆN TÌNH

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm