THE TOMBSTONE – TẤM BIA MỘ

THE TOMBSTONE – TẤM BIA MỘ

THE TOMBSTONE - TẤM BIA MỘ

THE TOMBSTONE
A man named William Strange died, and his friend
asked the tombstone maker to inscribe on his
tombstone: “Here lies Strange, an honest man, and a
lawyer.”
The inscriber insisted that such an inscription
would be confusing, for passersby would tend to
think that three men were buried under the stone.
However he suggested an
alternative.
He suggested the following: “Here Lies a
man who was BOTH honest and a lawyer.” That
way, whenever anyone walked by the tombstone and
read it, they would be certain to remark:
“Now that’s strange!”

——————–

TẤM BIA MỘ
Một người đàn ông tên William Strange(Lạ) chết, và
bạn ông ta yêu cầu người tạc bia khắc trên bia: “Đây
là nơi yên nghỉ của Lạ, một người trung thực, một
luật sư.”
Người khắc bia cứ nhất định rằng một câu khắc như
vậy sẽ gây khó hiểu vì khách vãng lai sẽ có khuynh
hướng nghĩ là ba người đàn ông được chôn trong
một nấm mồ. Tuy vậy ông ta đề nghị một cách khác.
Ông ta đề nghị như sau:”Đây là nơi yên nghỉ của
một người đàn ông vừa trung thực vừa là một luật
sư.” Theo cách đó, bất cứ khi nào với bất cứ ai đi
qua tấm bia và đọc, họ chắc sẽ nhận xét:
“Như vậy là lạ!”

——————–

THE TOMBSTONE – TẤM BIA MỘ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm