UGLY BABY – ĐỨA BÉ XẤU XÍ

UGLY BABY – ĐỨA BÉ XẤU XÍ

UGLY BABY - ĐỨA BÉ XẤU XÍ

UGLY BABY
A woman gets on a bus holding a baby.
The bus driver says, “That’s the ugliest baby
I’ve ever seen.”
In a huff, the woman slammed her fare into
the fare box and took an aisle seat near the rear of
the bus. The man seated next to her sensed that she
was agitated and asked her what was wrong. “The
bus driver insulted me,” she fumed.
The man sympathized and said: “Why, he’s a
public servant and shouldn’t say things to insult
passengers.”
“You’re right” she said. “I think I’ll go back
up there and give him a piece of my mind.”
“That’s a good idea” the man said. “Here, let
me hold your monkey.”

——————–

ĐỨA BÉ XẤU XÍ
Một phụ nữ đi lên xe buýt với một đứa bé bế trên
tay.
Tài xế nói:”Đó là đứa bé xấu nhất mà tôi từng
thấy.”
Trong cơn bực tức, người phụ nữ quẳng tiền vé vào
ô thu tiền và ngồi vào một chiếc ghế gần sau xe.
Người đàn ông ngồi gần chị ta hiểu rằng chị ta đang
bị kích động và hỏi chị ta điều gì đã xảy ra. “Tài xế
lăng mạ tôi,” chị ta nổi đóa.
Người đàn ông thông cảm và nói:”Sao, anh ta làm
dịch vụ công cộng và không nên nói những điều
lăng mạ hành khách.”
“Anh đúng đó, “ chị ta nói.”Tôi nghĩ tôi sẽ đi
ngược lên trên và nói toạc ra với anh ta.”
“Đó là ý kiến hay” người đàn ông nói.”Này, hãy để
tôi bế con khỉ của chị.”

——————–

UGLY BABY – ĐỨA BÉ XẤU XÍ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm