HOW TO PLEASE A WOMAN – LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮ

HOW TO PLEASE A WOMAN – LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮ

HOW TO PLEASE A WOMAN - LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮ

HOW TO PLEASE A WOMAN
A group of girlfriends are on vacation when they see
a 5- story hotel with a sign that reads: “For Women
Only.” Since they are without their boyfriends and
husbands, they decide to go in.
The bouncer, a very attractive guy, explains
to them how it works. “We have 5 floors. Go up
floor-by-floor,and once you find what you are
looking for, you can stay there. It’s easy to decide
since each floor has a sign telling you what’s inside.”
So they start going up and on the first floor
the sign reads: “All the men on this floor are short
and plain.” The friends laugh and without hesitation
move on to the next floor.
The sign on the second floor reads: “All the
men here are short and handsome.” Still, this isn’t
good enough, so the friends continue on up.
They reach the third floor and the sign reads:
“All the men here are tall and plain.” They still want
to do better, and so, knowing there are still two
floors left, they continued on up.
On the fourth floor, the sign is perfect: “All the
men here are tall and handsome.” The women get all
excited and are going in when they realize that there
is still one floor left. Wondering what they are
missing, they head on up to the fifth floor.
There they find a sign that reads: “There are no
men here. This floor was built only to prove that
there is no way to please a woman.”

——————–

LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ
NỮ
Một nhóm bạn gái đang kỳ nghỉ thì họ thấy một
khách sạn 5 tầng với một tấm biển đề:”Chỉ dành cho
phụ nữ.” Vì họ không có bạn trai và chồng nên họ
quyết định đi vào.
Tay “bảo kê”, một gã rất hấp dẫn, giải thích cho họ
khách sạn hoạt động ra sao. “Chúng tôi có 5 tầng. Đi
lên từng tầng, và khi các bạn tìm cái gì các bạn đang
tìm kiếm, các bạn có thể ở đó.Quyết định ở tầng nào
thì dễ vì mỗi tầng có một tấm biển cho bạn biết cái
gì ở trong.”
Nghe vậy, họ bắt đầu đi lên và trên tầng thứ nhất,
tấm biển đề:”Tất cả đàn ông ở tầng này đều lùn và
thường.” Nhóm bạn cười và không đi lên tầng kế
tiếp không do dự.
Tấm biển ở tầng thứ hai đề:”Tất cả đàn ông ở đây
đều lùn và đẹp trai.” Cũng vậy, tầng này vẫn không
đủ hay, vì thế nhóm bạn lại tiếp tục đi lên trên.
Họ tới tầng thứ ba và tấm biển đề:” Tất cả đàn ông ở
đây đều cao và thường.” Họ vẫn muốn hơn, và như
thế, biết vẫn còn hai tầng nữa, họ tiếp tục đi lên trên.
Ở tầng thứ tư, tấm biển ghi tuyệt hảo:”Tất cả đàn
ông ở đây đều cao và đẹp trai.” Nhóm phụ nữ tất cả
đều phấn chấn và đi vào thì họ nhận ra rằng vẫn còn
một tầng nữa.Lấy làm ngạc nhiên mình đang thiếu
cái gì, họ đi lên tầng năm.
Ở đây họ tìm thấy tấm biển đề:”Không có đàn ông ở
đây. Tầng này được xây dựng chỉ để chứng tỏ rằng
không có cách nào để làm hài lòng một phụ nữ.”

——————–

HOW TO PLEASE A WOMAN – LÀM SAO ĐỂ LÀM VỪA LÒNG MỘT PHỤ NỮ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm