YOU’RE SMARTER ALREADY – ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI

YOU’RE SMARTER ALREADY – ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI

YOU’RE SMARTER ALREADY - ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI

YOU’RE SMARTER ALREADY
A customer at Green’s Gourmet Grocery marveled at
the proprietor’s quick wit and intelligence.
“Tell me, Green, what makes you so smart?”
“I wouldn’t share my secret with just
anyone,” Green replies, lowering his voice so the
other shoppers won’t hear. “But since you’re a good
and faithful customer, I’ll let you in on it. Fish heads.
You eat enough of them, you’ll be positively
brilliant.”
“You sell them here?” the customer asks.
“Only $4 apiece,” says Green.
The customer buys three. A week later, he’s
back in the store complaining that the fish heads
were disgusting and he isn’t any smarter.
“You didn’t eat enough, ” says Green. The
customer goes home with 20 more
fish heads. Two weeks later, he’s back and this time
he’s really angry.
“Hey, Green,” he says, “You’re selling me
fish heads for $4 apiece when I can buy the whole
fish for $2. You’re ripping me off!”
“You see?” says Green. “You’re smarter
already.”

——————–

ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI
Một khách hàng tại hàng tạp phẩm Green’s Gourmet
lấy làm lạ về tài mẫn tiệp vàtrí thông minh của ông
chủ hàng.
“Hãy nói cho tôi biết, Green, cái gì làm cho ông quá
thông minh như vậy?”
“ Tôi hẳn không chia sẻ bí quyết của tôi với bất cứ
người nào,” Green đáp, hạ thấp giọng sao cho những
người mua hàng khác không nghe. “Nhưng vì ông là
khách hàng tốt và có lương tâm, tôi sẽ chỉ ông cách
đó. Đầu cá. Ông ăn đủ đầu cá, ông sẽ thông minh
chắc chắn.”
“ Ông có bán đầu cá đây không?” người khách hỏi.
“Chỉ 4 đôla mỗi cái, “ Green nói.
Người khách mua mua 3 cái. Một tuần sau, ông ta
quay lại quầy hàng, than rằng đầu cá đáng tởm và
ông ta không thông minh lên tí nào.
“ Ông đã ăn không đủ,” Green nói. Người khách ra
về với 20 đầu cá nữa. Hai tuần sau, ông ta quay lại
và lần này ông ta nổi giận thực sự.
“ Nè, Green,” ông ta nói, “ Ông bán đầu cá cho tôi 4
đôla mỗi cái trong khi tôi có thể mua 2 đôla cả con.
Ông đang lừa tôi!”
“Ông xem?” Green nói. “Ông đã thông minh hơn.”

——————–

YOU’RE SMARTER ALREADY – ÔNG ĐÃ THÔNG MINH HƠN RỒI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm