THE REASON - LÝ DO NEU.vn

THE REASON – LÝ DO

THE REASON – LÝ DO

THE REASON - LÝ DO

THE REASON
A little rural town had one of the highest
birth rates in the country and this phenomenon
attracted the attention of the sociologists at the state
university.
They wrote a grant proposal; got a huge chunk of
money; moved to town; set up their computers; got
squared away; and began designing their
questionnaires and such.
While the staff was busy getting ready for
their big research effort, the project director decided
to go to the local drugstore for a cup of coffee. He
sat down at the counter, ordered his coffee, and
while he was drinking it, he told the druggist what
his purpose was in town, then asked him if he had
any idea why the birth rate was so high.
“Sure,” said the druggist. “Every morning the
six o’clock train comes through here and blows for
the crossing. It wakes everybody up, and, well, it’s
too late to go back to sleep, and it’s too early to get
up.”

——————–

LÝ DO
Một thị xã nhỏ nông thôn có một trong
những tỉ lệ sinh cao nhất nước và hiện tượng này thu
hút sự chú ý của các nhà xã hội học của đại học
quốc gia.Họ viết một dự án trợ cấp; nhận một số tiền
lớn; đi đến thị xã; đặt những máy điện toán; xếp đặt
tinh tươm; và bắt đầu lập những bản câu hỏi và
những việc cần thiết khác.
Trong khi nhóm làm việc đang bận rộn
chuẩn bị sẵn sàng cho cố gắng nghiên cứu lớn của
họ thì người điều khiển dự án quyết định đi đến nhà
thuốc địa phương để uống một ly cà phê.Ông ta ngồi
xuống cạnh quầy, kêu một ly cà phê, và trong khi
ông ta uống ông ta nói với người bán dược phẩm
ông ta ở đây vì mục đích gì, sau đó hỏi ông ta có ý
kiến gì vì sao tỉ lệ sinh lại cao.
“Được,” người bán dược phẩm nói. “Mỗi
buổi sáng lúc sáu giờ xe lửa đi ngang đây và nổi còi
để băng qua. Nó đáng thức mọi người, và, đấy, lúc
ấy quá trễ để ngủ lại, và quá sớm để ra khỏi
giường.”

——————–

THE REASON – LÝ DO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ