MOTHERLY ADVICE – LỜI KHUYÊN NGƯỜI MÁ

MOTHERLY ADVICE – LỜI KHUYÊN NGƯỜI MÁ

MOTHERLY ADVICE - LỜI KHUYÊN NGƯỜI MÁ

MOTHERLY ADVICE
“I’m ashamed of you,” the mother said. “Fighting
with your best friend is a terrible thing to do!”
“He threw a rock at me!” the boy said. “So I
threw one at him.”
The mother stated emphatically, “When he
threw a rock at you, you should have come to me.”
The boy quickly replied, “What good would
that have done? My aim is much
better than yours.”

——————–

LỜI KHUYÊN NGƯỜI MÁ
“Má mắc cỡ với con quá,” người má nói.
“Đánh lộn với bạn thân của con là một việc làm
thậm tệ !”
“Nó ném đá vào con !” thằng bé nói. “Vì thế
con ném nó một hòn.”
“Người má nhấn mạnh:”Khi nó ném đá vào
con, con đã nên chạy về với má.”
Thằng bé nhanh nhảu đáp lời:”Như vậy thì
có tốt gì? Con ném trúng đích hơn má nhiều chứ.”

——————–

MOTHERLY ADVICE – LỜI KHUYÊN NGƯỜI MÁ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn