A GOOD JOB – MỘT NGHỀ NGHIỆP TỐT

A GOOD JOB – MỘT NGHỀ NGHIỆP TỐT

A GOOD JOB - MỘT NGHỀ NGHIỆP TỐT

A GOOD JOB
A father is asked by his friend, “Has your
little boy decided what he wants to be when he
grows up?”
“Yes, he wants to be a garbage collector,”
replied the boy’s father.
His friend thought for a moment and
responded, “That’s a rather strange ambition to have
for a career.”
“Well,” said the boy’s father, “he thinks that
garbage collectors only work on Tuesdays!”

——————–

MỘT NGHỀ NGHIỆP TỐT
Một người cha được một người bạn
hỏi:”Thằng nhỏ nhà anh đã quyết định làm gì khi nó
lớn lên chưa?”
“Rồi, nó muốn trở thành người thu gom rác,”
người cha trả lời.
Ông bạn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:”Đó là
một ý muốn hơi lạ cho một sự nghiệp.”
“Ồ,” người cha nói:”Nó nghĩ là những người
thu gom rác chỉ làm việc vào thứ Ba!”

——————–

A GOOD JOB – MỘT NGHỀ NGHIỆP TỐT

——————–

MOTHERLY ADVICE
“I’m ashamed of you,” the mother said. “Fighting
with your best friend is a terrible thing to do!”
“He threw a rock at me!” the boy said. “So I
threw one at him.”
The mother stated emphatically, “When he
threw a rock at you, you should have come to me.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn