THE PIG – CON LỢN

THE PIG – CON LỢN
THE PIG - CON LỢN
THE PIG
A farmhand is driving ’round the farm,
checking the fences. After a few minutes he radios
his boss and says, “Boss, I’ve got a problem. I hit a
pig on the road and he’s stuck in my truck. He’s still
wriggling – what should I do?”
“In the back of your truck there’s a shotgun.
Shoot the pig in the head and when it stops
wriggling you can pull it out and throw it in a bush.”
The farm worker says okay and signs off.
About 10 minutes later he radios
back.
“Boss I did what you said, I shot the pig and
dragged it out and threw it
in a bush.”
“So what’s the problem now?” his Boss
snapped.
“The blue light on his motorcycle is still
flashing.”
——————–
CON LỢN
Một người làm công cho một nông trại đang lái xe
xung quanh nông trại kiểm tra hàng rào. Sau một vài
phút anh ta gọi vô tuyến điện cho ông chủ và
nói:”Ong chủ, tôi gặp vấn đề. Tôi va phải một con
lợn trên đường và nó kẹt vào xe. Nó vẫn còn quằn
quại – tôi nên làm gì?”
“Sau xe có một khẩu súng săn. Bắn con lợn vào đầu
và khi nó hết quằn quại ông có thể lôi nó ra và ném
nó vào bụi rậm.”
Người làm công nói được rồi và tắt máy. Khoảng 10
phút sau anh ta gọi lại
“Thưa ông chủ tôi đã làm những gì ông nói, tôi bắn
con lợn và kéo nó ra và ném vào bụi rậm.”
“Vậy bây giờ có vấn đề gì?” ông chủ ngắt lời.
“Cái đèn xanh trên xe máy nó vẫn sáng.”
——————–
THE PIG – CON LỢN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn