WRITE MORE LEGIBLY – HÃY VIẾT DỄ ĐỌC HƠN

WRITE MORE LEGIBLY – HÃY VIẾT DỄ ĐỌC HƠN
WRITE MORE LEGIBLY - HÃY VIẾT DỄ ĐỌC HƠN
WRITE MORE LEGIBLY
An English teacher often wrote little notes on
student essays.She was working late one night, and
as the hours passed, her handwriting deteriorated.
The next day a student came to her after
class with his essay she had corrected. “I can’t make
out this comment you wrote on my paper.”
The teacher took the paper, and after
squinting at it for a minute, sheepishly replied, “It
says that you need to write more legibly!”
——————–
HÃY VIẾT DỄ ĐỌC HƠN
Một giáo viên tiếng Anh thường viết một ít ghi chú
trên các bài luận của học sinh. Một buổi tôí cô ta
làm việc trễ, và trong khi thời gian trôi qua, chữ viết
của cô ta dần tháu đi.
Hôm sau một sinh viên đi gặp cô ta sau giờ học với
bài luận cô ta đã sửa.”Em không thể đọc được lời
nhận xét cô đã viết trên bài em.”
Cô giáo cầm bài viết, và sau khi nhìn qua trong một
phút ngượng ngùng trả lời:”Dòng chữ viết rằng em
cần phải viết dễ đọc hơn!”
——————–
WRITE MORE LEGIBLY – HÃY VIẾT DỄ ĐỌC HƠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm