Để mẹ xin đổi cho con thẻ màu khác nhé

I’ll ask them to change to a different card color…