Quàng khăn … chơi bóng đá

Wear a neckerchief … to play football – Quàng khăn…