SUPREME RULER – CHÚA TỂ

SUPREME RULER – CHÚA TỂ

SUPREME RULER - CHÚA TỂ

SUPREME RULER
A boy asked his friend:
– Who\’s the supreme ruler of beasts?
– Too easy! Tiger. Is it right? or lion?
– No, the supreme ruler of beasts is the director of zoo

——————–

CHÚA TỂ
Một cậu bé hỏi bạn :
-Chúa tể loài thú là ai?
-Quá dễ ! Cọp. Đúng không? Hay là sư tử?
-Không, chúa tể của loài thú là ông giám đốc sở thú.

——————–

SUPREME RULER – CHÚA TỂ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

SOAP – XÀ BÔNG

SOAP – XÀ BÔNG

SOAP - XÀ BÔNG

SOAP
The teacher asked:
– John, what are four basic elements in the nature? John
answered:
– Teacher, fire, air, soil and … and…
– And what? Try to remember!
– And… And… And…
The teacher knew that his pupil couldn\’t tell the fourth
element that is water. Therefore, he gave a hint:
– What do you clean your hands by?
John replied:
– Teacher, soap!

——————–

XÀ BÔNG
Thầy giáo hỏi:
-Tohn, bốn nguyên tố cơ bản trong thiên nhiên là gì?
John trả lời :
-Thưa thầy, lửa ,không khí , đất và…và …
-Và gì?Cố nhớ xem !
-Và …và….và…
Thầy giáo biết học trò của mình không nhớ ra nguyên tố
thứ tư là nước.Vì thế, thầy gợi ý:
-Em rửa tay bằng gì?
John đáp :
-Thưa thầy,xà bông!

——————–

SOAP – XÀ BÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

BEHAVIOUR – HẠNH KIỂM

BEHAVIOUR – HẠNH KIỂM

BEHAVIOUR - HẠNH KIỂM

BEHAVIOUR
A mother asked sadly her son:
– In all subjects, you got good marks. Why was your
behaviour bad?
Her son answered:
– With the subject of behaviour, I couldn\’t look at my
friends\’ exercise to copy.

——————–

HẠNH KIỂM
Một người mẹ buồn rầu hỏi con trai :
-Trong tất cả các môn ,con đều được điểm tốt.Tại sao
hạnh kiểm của con lại xấu ?
Con trai của bà trả lời :
-Với môn hạnh kiểm, con không thể nhìn bài làm của
bạn để chép được ạ.

——————–

BEHAVIOUR – HẠNH KIỂM

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB - THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB
In the English grammar lesson, the teacher asked:
– What are the simple past tense and the simple fu¬ture
tense of \”MARRY\”?
A pupil answered:
– Teacher, \”LOVE\” and \”DIVORCE\”.

——————–

THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
Trong giờ văn phạm Tiếng Anh, thầy giáo hỏi:
– Thì quá khứ đơn giản và tương lai đơn giản của :”Kết
Hôn” là gì?
Một học sinh trả lời:
– Thưa thầy “Yêu” và “Ly Dị”

——————–

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY - Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY
At a restaurant, a guest said angrily:
– Waiter! Why is this key in my soup? What do you
think of it?
– Sir, I\’m very happy – replied the waiter – I have
looked for it everywhere from yesterday. Thank you
very much! Thank you very much! It\’s lucky that you
didn\’t swallow up it.

——————–

Chiếc chìa khóa bị mất
Tại một nhà hàng, một người khách tức giận nói:
– Anh bồi! Tại sao chiếc chìa khóa này lại ở trong món
súp của tôi? Anh nghĩ sao về việc này?
– Thưa ngài, tôi rất vui sướng ạ – Người hầu bàn trả lời –
Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi từ hôm qua đến giờ. Cám
ơn ông nhiều! Cám ơn ông nhiều!
Thật may mắn là ông đã không nuốt mất nó.

——————–

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A POEM – Một bài thơ

A POEM – Một bài thơ

A POEM - Một bài thơ

A POEM
A young poet came to the magazine editorial office and
said to the editor:
– I\’m sorry! I made a mistake and sent you the foodstuff
bill instead of my poem.
-I thought it was a poem in modernistic language and
sent it to the printing house – replied the editor.

——————–

Một bài thơ
Một nhà thơ trẻ đến tòa soạn tạp chí nọ và nói với biên
tập viên:
– Xin lỗi! Tôi đã nhầm lẫn và gửi cho anh tờ hóa đơn
thực phẩm thay vì bài thơ của tôi.
Biên tập viên đáp: – Tôi tưởng đó là bài thơ bằng ngôn
ngữ hiện đại và gửi đi nhà in rồi.

——————–

A POEM – Một bài thơ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM  - Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM
A little boy bought a cricket by money that his par¬ents
gave him.
In the arithmetic hour, the teacher asked him:
– Your father gave you six cents. Your mother gave you
four cents. How many cents do you have now?
– Teacher, I have a cricket now – Answered the boy.

——————–

Bài toán số học
Một cậu bé đã mua một con dế bằng tiền của cha mẹ cho.
Trong giờ học, thầy giáo hỏi cậu bé:
– Ba em cho em sáu xu. Mẹ em cho em bốn xu. Vậy bây
giờ em có bao nhiêu xu?
Cậu bé đáp:
– Thưa thầy, bây giờ em có một con dế ạ!

——————–

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET - Một nửa vé

A HALF OF TICKET
A man went to the theatre for the concert. At the ticket
office, he said to the ticket seller:
– Please sell me a half of ticket!
-I don\’t understand what you said. Why is a half of
ticket? – asked the ticket seller.
– Because my left ear has been deaf from last year. I can
hear with only one ear.

——————–

Một nửa vé
Một người đàn ông đi đến nhà hát để nghe hòa nhạc.
Tại phòng vé, ông ta nói với người bán vé:
– Xin vui lòng bán cho tôi một nửa vé!
– Tôi hiểu ông nói gì. Tại sao lại là một nửa vé?
Người bán vé hỏi.
– Vì tai trái của tôi bị điếc từ năm ngoái. Tôi chỉ có thể
nghe bằng một tai thôi.

——————–

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules - Nội quy cơ quan

The office rules
Bill Jenkins worked in a big office in the city, and
generally he used to go to the barber’s during working
hours to have his hair cut, although this was against the
rules: clerks had to have their hair cut in their own time.
While Bill was at the barber’s one day, the manager of
the office came in by chance to have his own hair cut.
Bill saw him and tried to hide his face, but the manager
came and sat beside him, so he soon recognized him.
“Hullo, Jenkins,” the manager said. “I see that you are
having your hair cut in office time,”
“Yes, sir, I am,” admitted Bill calmly. “You see, sir, it
grows in office time.”
“Not all of it,” said the manager of the office at once.
“Some of it grows in your own time.”
“Yes, sir, that’s quite true” answered Bill politely, “but
I’m not having it all cut off.”

——————–

Nội quy cơ quan
Bill Jenkins làm việc tại một cơ quan lớn trong thành
phố, và thường thì anh chàng hay đi hớt tóc trong giờ
làm việc. Mặc dù điều này trái với nội quy cơ quan: các
nhân viên phải cắt tóc trong thời gian riêng của mình.
Một hôm, trong khi Bill đang trong tiệm hớt tóc thì ông
giám đốc cơ quan cũng vô tình vào đó để cắt tóc. Bill
trông thấy ông ta và cố giấu mặt đi, nhưng ông ta đã tới
ngồi cạnh và nhanh chóng nhận ra anh chàng.
“ À, chào Jenkins. Tôi thấy là anh đang hớt tóc trong giờ
làm việc đấy nhé!”, ông giám đốc nói.
“Vâng, thưa ông. Nhưng như ông biết đấy, tóc cũng mọc
dài trong giờ làm việc ạ.” Bill bình tĩnh thú nhận.
“Nhưng cũng không phải tất cả. Cũng có những phần tóc
chỉ mọc trong lúc rảnh rỗi mà thôi.” Ông giám đốc nói
ngay.
“ Dạ thưa ông điều đó rẩt đúng nhưng mà tôi cũng đâu
có hớt hết tóc đi đâu ạ.” Bill lịch sự đáp lời.

——————–

The office rules – Nội quy cơ quan

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons